සංස්කෘතික කටයුතු

කලාකරු තොරතුරු - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ 
අනු අංකය කලාකරුවාගේ නම ලිපිනය කලා ක්ෂේත්‍රය දුරකථන අංකය ලබා ඇති සම්මාන
1 අචලා අලස් මිය, 4 ඒ/2, සරසවි උයන, නාවල පාර, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-7323231/011-2768023/077-3613031  
2 අචලා ගුණවර්ධන මිය, ආර්ට්වේ ගැලරි, 66, පරණ කැස්බෑව පාර, නුගේගොඩ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී, 075-5958302  
3 අචලා වල්පොල මිය, 44/30, වෙහෙරකන්ද පාර,බැද්දගාන පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 071-4747782/077-2298822  
4 අනුර ගම්භීර ආරච්චි මයා. 361/3,  කෝට්ටේ පාර, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-3038668/011-2768774  
5 අනුර ජයසේකර මයා, 80/01, 1වන පටුමග, අරුණෝදය මාවත, ඔබේසේකරපුර,  රාජගිරිය. අධ්‍යක්ෂ, 071-4179634  
6 අනුර බණ්ඩාර රාජගුරු මයා, 420 බී, පරණ කොට්ටාව පාර, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 071-4090377/011-2833485  
7 අනුර සුසන්ත මයා. 131, පාගොඩ පාර, පිට කෝට්ටේ, කෝට්ටේ   0726 186 284  
8 අනූෂා සොනාලි මිය, 74, සේනානායක මාවත, නාවල, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 077-3185433  
9 අනෝමා රාජකරුණා මයා, 6/බී/9, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. පිටපත් රචක, 077-7879911/011-2826027  
10 අනෝමා විජයවර්ධන මිය, 25,පාසල් මාවත, මහින්දාරාම පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ. පිටපත් රචක, 071-8313031/011-2684172  
11 අමරදාස ගුණවර්ධන මයා,   සුදර්ශනාරාම පාර , නාවල, රාජගිරිය. සාහිත්‍යවේදීන් 0112863129  
12 අමරසේන කංකානම්ගේ මයා, 58/1, පාසල් පාර, නාවල. ගේය පද රචක, 077-7748910 කලා භූෂණ,ජයවර්ධන ලිවිසැරි කරළිය
13 අමරා රණතුංග මිය, 27/7, ඩී.එම්.කොළඹගේ මාවත, නාවල, නුගේගොඩ. ගායක, 011-2853819/071-2330858  
14 අර්නස්ට් සොයිසා මයා,  37/1, 2 වන පටුමග, රජමහා විහාර පාර, කෝට්ටේ.  ගිටාර් වාදක, 077-7748062  
15 අරුණ කුමාර් කුසලසිරි මයා, 10, පීරිස් මාවත, මොරගස්මුල්ල, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 011-2692499  
16 අශෝක මාලිමගේ 286/ඊ, කර්නල් මාවත ,  එපිටමුල්ල පාර,  පිටකෝට්ටේ. සාහිත්‍යවේදීන් 0714220357  
17 අශෝක සොයිසා මයා, 43/1 ඒ, එදිරිසිංහ පාර, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-3508179  
18 අසංක පෙරේරා 27/8, දෙල්ගහවත්ත පාර, ඇඹුල්දෙණිය, නුලේගොඩ රංගන ශිල්පී,    
19 අසන්කා එම් අබේසේකර මිය, 494/2, රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 072-5781965/011-2863651  
20 අසුන් මල්වැට මයා සිනේ ලංකා ක්‍රියේෂන්, 238/3, පිටකෝට්ටේ පාර, නුගේගොඩ. සංස්කරණ ශිල්පීන් 0773842168 , 0112821375  
21 අසේල රංගදේව මයා, 84, අලකේෂ්වර පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ. මුද්‍රනාට්‍ය ශිල්පී, 071-6814708  
22 ආචාර්ය ගුණදාස අමරසේන මයා, 31/14ඒ, 2 වන පටුමග, කොස්වත්ත, නාවල, රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන් 0112863287  
23 ආනන්ද ගමගේ මයා, 57/1, මිරිහාන පාර, නුගේගොඩ. සංගීත අධ්‍යක්ෂ, 071-8157199/077-7576247  
24 ආනන්ද වික්‍රමසිංහ මයා, 4, රජමහා විහාර පාර, පිටකෝට්ටේ. අධ්‍යක්ෂ, 011-2853934/072-3627933  
25 ආනන්ද සෝමතිලක මයා, 65/48, එපිටමුල්ල පාර, පිටකෝට්ටේ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී, 011-2868357  
26 ආර්. ඒ. කුමාරසිරි මයා, 118, කොටුබැම්ම පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 0714 822 610, 0112 884 341ී  
28 ආරියරත්න ඇතුගල මයා, 132/1, පරණ පාර, නාවල, රාජගිරිය. අධ්‍යක්ෂ, 011-2771591/011-2774591  
29 ඇන්ඩෘ චාර්ලස් මිය, 176/11ඒ, රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 011-2883334  
30 ඉන්ද්‍රකීර්ති සිරිවීර 168/බී, අලකේෂ්වර පාර,ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ සාහිත්‍යවේදීන් 0115631775  
31 ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා මිය, 32/6 ඒ, සපුමල් පෙදෙස, රාජගිරිය. ගායක, 011-2862349/077-7366818  
32 ඉන්දික වීරකෝන් මයා, 407/23සී, සමගි මාවත,උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 011-2834831  
33 ඉන්දිකා කමන්ති දුල්වල මිය, 184 සැනසුම, ඔබේසේකරපුර, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 077-9221073  
34 ඉන්දිකා ප්‍රියදර්ශනී පෙරේරා 997/12, සත්සර කලායතනය කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, රාජගිරිය නර්තන     
35 ඉනෝකා සත්‍යාංගනී මිය, 198/4, සිරිමල් උයන, නාවල. අධ්‍යක්ෂිකා, 077-3124423/011-4303444  
36 ඉෂිර අසංක කනතිගොඩ මයා, 7/102 ඒ, පාසල් මාවත, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී, 011-2802391/077-7689782  
37 ඉසුරු අල්විස් 112, සලඹ ප්‍රසංගි කලායතනය අලකේශ්වර පාර, ඇතුල් කෝට්ටේ,  කෝට්ටේ නර්තන     
38 උදාර රත්නායක මයා, 28, බත්තරමුල්ල පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 077-3020907/011-2868077  
39 උදේනි අල්විස් මයා, 237/4 පරණ කොට්ටාව පාර,මිරිහාන නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-7751819  
40 උපාලි කන්නන්ගර මයා, 19/4,  4 වන පටුමග, ජම්බුගස්මුල්ල මාවත, නුගේගොඩ. ගායක, 071-4315800 ජයවර්ධනපුර ලිවිසැරි කරළිය
41 උපාලි කීර්තිසේන මයා,  ල  පොල්වත්ත, ජනාධිපති විද්‍යාල මාවත,  රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 071-4802452/0112883843  
42 උපාලි බණ්ඩාර වීරසේකර මයා, අංක 7 ඒ, බෝධිය පාර,උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ. ගේය පද රචක, 071-4165895/060-2181684  
43 උපේඛා චිත්‍රසේන මිය, 11 ඒ, පාසල් මාවත, නාවල. උඩරට නර්තන ශිල්පී, 011-2864671  
44 එච් එස් සරත් මයා 18/ඒ, සරසවි උයන, නාවල පාර,  නුගේගොඩ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී, 0112 769 43, 0711 235 597  
45 එච්. කේ. කළ්‍යාණන්ද මයා 131, ටෙලිස්ටාර්, පාගොඩ පාර, පිටකෝට්ටේ, කෝටිටේ   0714166 028  
46 එඩ්වඩ් ජයකොඩි මයා,  අංක 52, ආරියදාස පීරිස් මාවත, නුගේගොඩ. ගායක, 071-4744715/011-2854939  
47 එරල් කෙලී මයා, 06, දිල්කුෂි පෙදෙස, නුගේගොඩ. කලා අධ්‍යක්ෂකවරු 0812232251 , 0777453778  
48 එල්. චාන්දනී එමල්කා පෙරේරා 6/5, නෘත්‍යරංජන කලායතනය මිෂන් පටුමග, මිෂන් පාර,  කෝට්ටේ. නර්තන     
49 එල්.බී.හේරත් 5/5, මාලිගාව පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112867337 ජයවර්ධනපුර ලිවිසැරි කරළිය
50 එස්.එල්.කේ.එස්. ප්‍රනාන්දු මයා, එක්වත්ත පාර, ගල්මල් වත්ත, මිරිහාන, නුගේගොඩ. බෙර වාදන ශිල්පී, 071-8036952  
51 එස්.පී.මංචනායක මයා, 11, මහසෙන් මාවත,නාවල පාර, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 011-2823423/071-2757662  
52 ඒ.ඒ.එස්.එම්.පෙරේරා  මිය 8/3, 1වන පටුමග, ගල්පොත්ත පාර, නාවල - රාජගිරිය. සංගීත ශිල්පී 0112878543, 0773489338  
53 කපිල පලිහවඩන මයා, 105/12, පැගිරිවත්ත පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. මුද්‍රනාට්‍ය ශිල්පී, 077-2911703  
54 කමල් අද්දරආරච්චි මයා, 26/6, රජමල් උයන,බැද්දගාන පාර, පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 077-7416650  
55 කමල් දේශප්‍රිය මයා, 1684/6, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 077-3815133/0112866549  
56 ක්ලැරිස් ද සිල්වා මයා, 50 ඒ, පාසල් පටුමග, නාවල. රංගන ශිල්පී, 011-2863827  
57 කැතලින් ජයවර්ධන මිය , 07 ,  දෙවන පටුමග , නාවල , රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන්    
58 කීර්ති පැස්කුවල් මයා, 22/1, පරණ කැස්බෑව පාර, නුගේගොඩ. ගායක, 077-3023697/011-2854788  
59 කීර්ති විතාරණ මයා, 75/1, ධර්මදූත මාවත, පාගොඩ පාර,  නුගේගොඩ. කලා අධ්‍යක්ෂකවරු 0718868070 , 0112826179  
60 කුමාර සිරිවර්ධන මයා, 259/42, බණ්ඩාරනායක පුර, රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන්    
61 කුලරුවන් ගමගේ මයා, 26, 6 වන පටුමග, ජම්බුගස්මුල්ල පාර, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 077-3742228  
62 කේ. බී.අංගම්මන මයා, 95/19 බී, රාජගිරිය පාර,  රාජගිරිය. බෙර වාදන ශිල්පී, 071-3740808  
63 කේමා ද කොස්තා මිය, 86/48, එපිටමුල්ල පාර, පිටකෝට්ටේ. මුද්‍රනාට්‍ය ශිල්පී, 011-2863834  
64 ගාමිණී වියන්ගොඩ මයා, 883/8, කෝට්ටේ පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ. සාහිත්‍යවේදීන්    
65 ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි මයා, 162, කොස්වත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 077-9047327/071-8464199/0112862196  
66 ගුණතිලක වීරසූරිය මයා, 135, අලකේෂ්වර පාර,ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 011-2874057/071-2374678  
67 ගුණසේන විතාන මයා , 591/1, නාවල පාර, රාජගිරිය. සාහිත්‍යවේදීන් 0112863350  
68 චන්දන නිශාන්ත පීරිස්, 150, රේල් වේ පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.   0777 253 929, 0112 817 251  
69 චන්දන වැලිකල මයා, 5/3,ජී වැලිකල මාවත, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. සංගීත අධ්‍යක්ෂ, 077-7506003  
70 චන්දන සමන්කුමාර මයා, 45/4, දේවාල පාර, පාගොඩ, නුගේගොඩ.   0713 573 946, 0710 934 980  
71 චන්ද්‍ර කාන්ති මුණවීර මිය, 6/6, කනත්ත පාර, 1 පටුමග, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. ගායක, 011-2801401  
72 චන්ද්‍ර රත්නම් මයා, 50, රජ මාවත,කෝට්ටේ පාර, නුගේගොඩ. අධ්‍යක්ෂ,    
73 චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර මයා, 60/3 ඒ, 9 වන පටුමග, ඇතුල්කෝට්ටේ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී, 077-7350228  
74 චන්ද්‍රා බණ්ඩාරණායක මිය, 115/9 ඒ, නාවල පාර, නුගේගොඩ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී,    
75 චන්දි රසිකා රණතුංග මිය, 35/1 ඒ,පැගිරිවත්ත, සෝමතලගල මාවත, 1 වන පටුමග, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2836363/077-1614131  
76 චන්දිමා දමයන්ති 29/10 උදයාදරී කලායතනය ගල්පොත්ත පාර, වලව්වත්ත පෙදෙස,  නාවල නර්තන ශිල්පී, 0777 -597055  
77 චන්න අබේවික්‍රම මයා, 43, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. අධ්‍යක්ෂ, 011-2852338  
78 චන්න ඒකනායක මයා, 883/21, ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී, 011-2877838  
79 චන්න බණ්ඩාර විජේකෝන් මයා, නො.16, ශ්‍රී නාග විහාර පාර, පිටකෝට්ටේ. ගේය පද රචක, 077-2975832/011-2811262  
80 චම්පා කල්හාරි මිය, අංක 12, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ. ගායක, 077-7748505  
81 චමාලි ජීරසිංහ මිය, 5/10, කොස්වත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය. සාහිත්‍යවේදීන්    
82 චමින්ද දිසානායක මයා, 75, ධර්මදූත මාවත, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 077-7131852/011-2826179  
83 චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් මිය, අංක 52, මිරිහාන පාර, නුගේගොඩ. ගායක, 011-2854939  
84 චිත්‍රා වාකිෂ්ට මිය, 53, රජමහ විහාර පාර, කෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 011-5658389  
85 ජගත් මල්දෙණිය මයා, 21/5, පුෂ්පාරාම පාර, උඩහමුල්ල පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2819078/077-7703931  
86 ජගත් වීරතුංග මයා, 99/1, පාගොඩ පාර,පිටකෝට්ටේ, නුගේගොඩ. සංස්කරණ ශිල්පීන් 0714228146  
87 ජනක මහල්පත්ම මයා, 41/5, එපිටමුල්ල පාර, පිටකෝට්ටේ. අධ්‍යක්ෂ, 077-7604916  
88 ජයතිස්ස හෙට්ටිආරච්චි මයා, අංක 35, ගලහේන පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. ගායක, 011-2820977  
89 ජයන්ත කළුපහන 12, පීරිස් මාවත, මොරගස්මුල්ල, රාජගිරිය ගීත රචනා, සාහිත්‍ය    
90 ජයන්ත රණසිංහ මයා, 75, ධර්මදූත මාවත,පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 077-7249102/011-2826179  
91 ජයන්ත රත්නායක මයා,  180 බී 1, කොස්වත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය.  කී බෝඩ් වාදක, 011-4852325/077-7748676  
92 ජයන්ත විජේවික්‍රම මයා 48/1, කැස්බෑව පාර, නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112702115  
93 ජයන්තදාස් පෙරේරා මයා, 23, සමන් මාවත, නාවල පාර, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2817205/077-3450553  
94 ජයසුමන දිසානායක මයා 1072/3, කොට්ටේ පාර, රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන් 0714400720  
95 ජිනදාස හේවගේ මයා, 199, අලකේෂ්වර පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ. සාහිත්‍යවේදීන්    
96 ජීවරාණි කුරුකුලසූරිය මිය, 15/1 ඒ, රෝයල් පාර්ක්,ලේක් ඩ්‍රයිව්, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 011-2871011  
97 ජේ.දමිත් අල්විස් මයා, 110/21ඒ, ජුබිලි මාවත,මිරිහාන, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 011-2809662/071-3530006  
98 ජේ.සී. ජයන්ග 8/3, 1වන පටුමග, ගල්පොත්ත පාර, නාවල - රාජගිරිය. සංගීත ශිල්පී 0112878543, 0773489338  
99 ඩග්ලස් රණසිංහ මයා, 24/20, එපිටමුල්ල පාර, පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 011-4869565/071-8326359  
100 ඩබ්.ඩී. ලීලාරත්න මයා, 1600, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී,    
101 ඩබ්ලිව්. ජයතිස්ස මයා, 66/1, සේනානායක මාවත, නාවල, රාජගිරිය. වේෂ නිරූපන ශිල්පී  0785 357 803, 0112 805 489  
102 ඩිනක්ෂි ප්‍රියසාද් මිය, 47/ඒ/1/1, චැපැල් ලේන්, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 072-6075054/077-4553381  
103 ඩී.ධර්මසිරි සෙයාලගේ මයා, 37, දේවාල පාර,පාගොඩ, නුගේගොඩ. අධ්‍යක්ෂ, 011-2825223  
104 ඩී.බී. වර්ණසිරි මයා, 68, බැද්දගාන දකුණ, පිටකෝට්ටේ. අධ්‍යක්ෂ, 011-2746984/077-3750025/071-8263085  
105 තිලංකා රණසිංහ මිය, 60/10, 16 වන පටුමග, ආනන්ද බාලිකා මාවත, පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 071-2779575/011-2822753  
106 තිලක් අත්තනායක මයා, 75/1, ධර්මදූත මාවත,පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 077-7434309  
107 තිසුරි වන්නිආරච්චි මිය, 139/11, පාගොඩ පාර,පිටකෝට්ටේ, කෝට්ටේ සාහිත්‍යවේදීන්    
108 තුසිත සමන් කුමාර මයා, 221, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ. සංස්කරණ ශිල්පීන් 0770151080 , 0715617969  
109 තේජානි පෙරේරා 95/1/ඒ, හංසජ කලායතනය, සුභද්‍රාරාම පටුමග, ගංගොඩවිල,  නුගේගොඩ නර්තන  714511767  
110 දයාදේව එදිරිසිංහ මයා, 1151/3, 4වන පටුමග,  කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 072-2184690/011-2879778  
111 දයාන් විතාරණ මයා, අංක 114, කමතවත්ත පාර, රාජගිරිය. ගායක, රංගන ශිල්පී, 0112868741/ 077-7748464  
112 දයානි සෙනරත් 63,  රේල්වේ ඇවනිව්, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී 768756700  
113 දයාරත්න රණතුංග මයා, නො. 27/7, ඩී.එම්.කොළඹගේ මාවත, නාවල, නුගේගොඩ. ගායක, 077-9043025/011-2853819  
114 දර්ශන දිසානායක මයා, 75, ධර්මදූත මාවත,  පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. කලා අධ්‍යක්ෂකවරු 0774112281 , 0719110277  
115 දර්ශන ප්‍රසන්න විජේසූරිය මයා, 955/5 ඒ, රෝයල් ගාර්ඩන්ස්, රාජගිරිය. බටහිර නර්තන ශිල්පී, 077-7777111  
116 දිනේෂ් ජයශාන්ත මයා 15,  කන්ද වත්ත පාර,  නුගේගොඩ.   0774 112 281, 071 9110 277  
117 දීප්ති වීරසුරිය මිය, 18/1, සෝරත මාවත, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-5858483/0773882662  
118 දොන් ලීලාරත්න මයා, 1600, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 077-6700748  
119 ධම්මික විතානගේ මයා, 38/4, ආනන්ද බාලිකා මාවත,පාගොඩ, පිටකෝට්ටේ. අධ්‍යක්ෂ,    
120 ධර්ම ශ්‍රී වික්‍රමරත්න මයා, 9/6, 4 වන පටුමග, පිටකෝට්ටේ. අධ්‍යක්ෂ, 077-9739876/071-4988337/072-7587627  
121 ධර්මන් වික්‍රමරත්න මයා, 424/3, පිටකෝට්ටේ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර. සාහිත්‍යවේදීන් 0112873131  
122 නන්දා මාලනී මිය, සංගීත ආශ්‍රමය, අංක 30, විජයබා මාවත, නුගේගොඩ. ගායක, 011-2854173  
123 නවරත්න ගමගේ මයා, 41/1, චැපල් පාර, නුගේගොඩ. සංගීත අධ්‍යක්ෂ, 011-2813164/071227914  
124 නාලක විතානගේ මයා, 14, ආනන්ද බාලිකා මාවත, පිටකෝට්ටේ. අධ්‍යක්ෂ, 011-2811818/071-8581248  
125 නිමල් ඒකනායක මයා, 23, මිෂන් පාර,  කෝට්ටේ. අධ්‍යක්ෂ, 071-5735735/011-4513396/011-2872890  
126 නිමල් සුමනසේකර මයා, 7/88, කපුවත්ත පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2802119/077-7894494  
127 නිමල්සිරි කුරේ මයා, 75/21, තොටුපල පාර, 1 වන පටුමග, ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ.  සිතාර් වාදක, 077-3137888  
128 නියොමාල් රණවීර මයා, 10, 8වන පටුමග, ජම්බුගස්මුල්ල මාවත, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 071-8036854/011-3182660  
129 නිලන්ත ප්‍රදීප් වන්නිආරච්චි මයා, 75, ධර්මදූත මාවත,පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 071-7199520/011-2826179  
130 නිල්මිණි තෙන්නකෝන් මිය, 28/25, විජේසේකර මාවත,මිරිහාන, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-7262616  
131 නිල්මිණි බුවනෙක මිය, 28/1/1, නව ජයවීර මාවත, ඇතුල්කෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 011-2972347/077-3606706  
132 නිලාන් කුරේ මයා, 210/7, රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය. අධ්‍යක්ෂ, 077-7754711  
133 නිෂාදි රත්නාවලී මිය, 303/2, අත්තනායක මාවත, ජුබිලිකණුව, කෝට්ටේ. මුද්‍රනාට්‍ය ශිල්පී, 077-7314295  
134 නෙළුම් හරස්ගම මිය, 133/26, නානායක්කාර පාර, රාජගිරිය. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී, 011-4407053  
135 ප්‍රතිභා හෙට්ටිආරච්චි මිය, 162, කොස්වත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 077-3302871/011-2862196  
136 ප්‍රභාත් රොෂාන් මයා, 21/5, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 077-3121225/011-2817711  
137 පරාක්‍රම නිරිඇල්ල මයා, 238/ඒ, රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය. අධ්‍යක්ෂ, 011-2872718/077-2713349/077-3175638  
138 ප්‍රියනාත් රත්නායක මයා, අංක 17/ 1 / 1, කොස්වත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය. ගායක, 077-8597892  
139 ප්‍රියා සූරියසේන මයා, 154/1, පාසල් මාවත, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. ගායක, 077-4144497  
140 පී. නෙවිල් ද සිල්වා මයා, 24 ඒ, බැද්දගාන පාර, බංගලාහංදිය, පිටකෝට්ටේ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී,  077-7687239/011-2868237  
141 පී.ඒ.සිරිල් පෙරේරා මයා, 127, පාසල් මාවත, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. බෙර වාදන ශිල්පී,, 011-2802425  
142 පීටර් අල්මේදා මයා, 129/7 ඒ, දූවේ පාර, පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 011-4401660/077-7789910  
143 පුෂ්පකුමාර බණ්ඩාර රාජගුරු මයා, 420, පරණ කොට්ටාව පාර,උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 077-7901794  
144 පූජ්‍ය තෙල්දූවේ ඥාණසුමන හිමි, ශ්‍රී ධර්මවිහාරය, කලපළුවාව, රාජගිරිය. ගේය පද රචක, 011-2792956  
145 ප්‍රේමචන්ද්‍ර අල්විස් මයා, 11/2, 11 වන පටුමග,ානේන්ද්‍ර මාවත,නාවල රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන් 0112807003 කොළොන්තොට භූෂණ, ජයවර්ධනපුර ලිවිසැරි කරළිය                  
146 බන්දු ගුණරත්න මයා, 124/5, පරණ කොට්ටාව පාර , මිරිහාන, නුගේගොඩ. ඡායාරූප ශිල්පීන් 0112811591  
147 බ්‍රැන්ඩන් ග්‍රේරු මයා, 9/ඒ, පරණ කොට්ටාව පාර,  මිරිහාන, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී,    
148 බැසිල් ද සේරම් මයා, 35/ඒ,පළමු පටුමග, පැගිරිවත්ත පාර,ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2836363  
149 බුද්ධදාස ගලප්පත්ති මයා , රජ මාවත, පිටකෝට්ටේ සාහිත්‍යවේදීන් 011-2856373  
150 භද්‍රජී මහින්ද ජයතිලක මයා, සදකඩ ප්‍රකාශකයෝ බාරේ,  44, ක්‍රීඩාංගනය පාර, ඔබේසේකරපුර,  රාජගිරිය. සාහිත්‍යවේදීන්    
151 භද්‍රා සේනාරත්න 7/2, සුපුන් කලා කේන්ද්‍රය විජේරාම පාර,ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. නර්තන  112803387  
152 භාතිය ජයකොඩි මයා, අංක 14,  කාරියවසම් පෙදෙස, බුද්ගමුව පාර,  රාජගිරිය. ගායක,සංගීත අධ්‍යක්ෂ, 077-7686968/011-2792728  
153 මනෝජ් පීරිස් මයා, 110 ඒ, හයිලෙවල් ප්ලාසා, දෙල්කද නුගේගොඩ.  තබ්ලා වාදක, 077-7349224  
154 මල්කාන්ති ගුණරත්න මිය 30, සුභද්‍රාරාම පටුමග, නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112853408  
155 මහාචාර්ය ඇල්බට් ධර්මසිරි, 141/බී 4, බැද්දගාන උතුර,  බැද්දගාන, පිටකෝට්ටේ. චිත්‍ර මූර්ති ශිල්පී, 077-7578115  
156 මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා , 88/14, තොටුපල පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ. ගේය පද රචක, 011-2867767  
157 මහාචාර්ය චන්දිම විජේබණ්ඩාර මයා 23/90, දියවන්නා උද්‍යානය , පාගොඩ පාර,  නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112822127  
158 මහාචාර්ය ඩී.සී.ආර්.ඒ.ගුණතිලක මයා 1, කන්දෙවත්ත පාර,  නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112856317  
159 මහාචාර්ය ධම්මික ආරිය කුමාර, 50, ගංගොඩවිල,  නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112828263  
160 මහාචාර්ය සමන්ත හේරත් මයා, 4, එපිටමුල්ල පාර,පිටකෝට්ටේ, කෝට්ට් සාහිත්‍යවේදීන් 0777350798  
161 මහාචාර්ය සිරි ගුණසිංහ මයා, 909/10, කේ.අධිකාරම් මාවත, ඇතුල්කෝට්ටේ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112587945  
162 මහින්ද කුමාර විමලසිරි මයා, 9/2, ජය මාවත, මාදිවල කෝට්ටේ. බෙර වාදන ශිල්පී, 071-2301140  
163 මැක්ස්වෙල් ලෝරන්ස් කෘස් මයා, 40/3, වෙහෙරකන්ද පාර, බැද්දගාන, පිටකෝට්ටේ. රූකඩ රූපණ ශිල්පී, 011-2865792  
164 මේධා ජයරත්න මිය, 20, වෑකන්ද පාර, ජම්බුගස්මුල්ල පාර,  නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2813034  
165 යූ.එස්. රත්නසිරි මයා, 146/3,රබර්වත්ත, 2වන පටුමග,ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 011-2801335/071-8036833  
166 රංග දසනායක මයා, 97/6, කොස්සනුවත්ත පාර,  පරණ කැස්බෑව පාර, නුගේගොඩ. සංගීත අධ්‍යක්ෂ, 077-7266423/011-2825833  
167 රංජන්ද සිල්වා මයා, 47/3, සපුමල් පෙදෙස, රාජගිරිය. අධ්‍යක්ෂ, 011-2811358/011-2809722  
168 රඛිත වෙලන්ගොඩ මයා, 395/1, හයිලෙවල් රෝඩ්, නුගේගොඩ. ගේය පද රචක, 077-3814284  
169 රන්ජිත් ජයසේකර මයා, 15, පරණ කැස්බෑව පාර, කට්ටිය හන්දිය, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 072-3580185/011-2810242/077-3850799  
170 රවි බන්දු විද්‍යාපති මයා, 528/1, පිටකෝට්ටේ, කෝට්ටේ. බෙර වාදන ශිල්පී, 077-7276547/011-2862775 ජයවර්ධනපුර ලිවිසැරි කරළිය
171 රවින්ද්‍ර ආරියරත්න මයා, 528, ග්‍රීන් ගාඩ්න්, නාවල පාර, රාජගිරිය. අධ්‍යක්ෂ, 071-4413445  
172 රෝයි ද සිල්වා මයා, 104/ඒ, පාගොඩ පාර, පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 011-2873238/072-2284675  
173 ලක්රුවන්ද සේරම් 15, 1 වන පටුමග, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ. සංස්කරණ ශිල්පීන් 0771978222 , 0716816254 , 0112813219  
174 ලක්ෂ්මන් ආරච්චිගේ මයා, 95/16 යූ, වලව්වත්ත, රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 077-9253321/011-4971356  
175 ලක්ෂ්මනන් නඩරාජ මයා, අංක 133/26,  නානායක්කාර මාවත, රාජගිරිය. ඡායාරූප ශිල්පීන්    
176 ලකී ඩයස් මයා, 26, පාසල් මාවත, නාවල, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 077-7349249/011-2863079  
177 ලලිත් රත්නායක මයා, 65/2ඒ, මිරිහාන පාර, නුගේගොඩ. පිටපත් රචක, 077-3055568/011-3181995  
178 ලාල් වීරසිංහ මයා, සැලුන් ඔරේන්ජ්, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-7751830/011-2853924  
179 ලියෝනි කොතලාවල මිය, 18/83, වලව්වත්ත පාර, ගංගොඩවිල පාර,  නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2821836/0718262750  
180 ලූෂන් බුලත්සිංහල මයා, 92/1, ජය පාර, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ. ගේය පද රචක, 077-7513275  
181 වසන්ත කේ. කුලතුංග මයා, 401/2, කෝට්ටේ පාර, පිටකෝට්ටේ. පිටපත් රචක, 011-2814589/071-8578839  
182 වසන්ති චතුරාණි මිය, 26/2, පාසල පටුමග,නාවල, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 011-3186351/077-7748811  
183 විජිතා ප්‍රනාන්දු මිය, 572/10, වැලිකඩවත්ත පාර,නාවල, රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන්    
184 විනෝජා නිලන්ති මිය, 10, එදිරිසිංහ පාර,මිරිහාන, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2824226/077-7315723  
185 විමල් විපුලතිස්ස සපුකොටන, 21/623, රාජගිරිය උද්‍යාන පාර, රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන් 0112885912 , 0112861936  
186 විමලසිරි ගමගේ මයා, 59/4, අංගම්පිටිය පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ. ගේය පද රචක, 077-7389225/011-2884120  
187 වෛද්‍ය රංග වික්‍රමසිංහ මයා, 18/3 කිරිමණ්ඩල මාවත,නාවල, රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන් 0112862533/2865543  
188 ශ්‍යාමී ෆොන්සේකා මිය, අංක 289, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ. ගායක, 011-2769536  
189 ශ්‍රියා රත්නකාර මයා, 132/1, පරණ පාර,නාවල, රාජගිරිය. සාහිත්‍යවේදීන්    
190 ශ්‍රියානන්ද බැතිගම මයා, 553, හයිලෙවල් පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-6750528  
191 ශ්‍රියානි රාජපක්ෂ මිය, 95/19 බී, රාජගිරිය පාර,  රාජගිරිය. සබරගමු නර්තන ශිල්පී, 071-8113008  
192 ශාලික විපුල් චාමර මයා, 101/3, කමතවත්ත පාර, වැලිකඩ, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 071-4299619/0718174989  
193 ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද් මිය, 47/ඒ/1/1, චැපැල් ලේන්, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 072-6705054  
194 ෂනුද්‍රි ප්‍රියසාද් මිය, 47/ඒ/1/1, චැපැල් ලේන්, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 072-6705054  
195 ෂම්මි දර්ශන පෙරේරා මයා 40/ 2ඒ, වීදිය බණ්ඩාර මාවත,  ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ.   0773 454 238, 0112 883 199.  
196 සංතුෂ් වීරමන් මයා, 118/2, කොටුබැළුම පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ. සංගීත අධ්‍යක්ෂ, 011-2882448  
197 සකුන්තලා පීරිස් මිය, 26 ඒ, පැගිරිවත්ත පාර, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2833322  
198 සදුන් විජේසිරි මයා, 86/2,මිහිරි උයන, පරණ කොට්ටාව පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-7119177/011-2854311  
199 සනත් නන්දසිරි මයා, 130/20, කුරුලුබැද්ද, නාවල, රාජගිරිය. සංගීත අධ්‍යක්ෂ, 011-2822866  
200 සන්තුෂ් වීරමන් මයා, 118/2, කොටුබැම්ම පාර, ඇතුල්කෝටේ,  කෝට්ටේ. ගායක, 011-2882447  
201 සබීතා පෙරේරා මිය, 286, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පාර, කෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 011-2867373/011-2867526  
202 සමන්ති විද්‍යාපති මිය, 526/1, පිටකෝට්ටේ, කෝට්ටේ. උඩරට නර්තන ශිල්පී, 011-2862775  
203 සම්පත් ශ්‍රී රෝෂන් මයා, 60/7 ඒ,ආනන්ද බාලිකා මාවත, 16 වනපටුමග, පාගොඩ පාර, පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 077-3227888/011-7227888  
204 සමරසිංහ ගුණසේකර මයා 64,  දේවාල පාර, නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන්    
205 සමාධි ලක්සිරි මිය, නො. 25, රූපසිරි මාවත, මිරිහාන, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 071-3381095  
206 සාරංග දිසාසේකර මයා, 60/10, 16 වන පටුමග, ආනන්ද බාලිකා මාවත, පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 077-7720876/011-2822753  
207 සිරිල් ආරියපාල මයා, 11, ඩී.එම්.කොළඹගේ මාවත, නාවල පාර, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 077-1266008/011-2812407  
208 සිරිසේන විතානගේ, 549/1, නාවල පාර, රාජගිරිය සාහිත්‍යවේදීන්    
209 සීතා අයිලින් සිරිවර්ධන, 57,  රේල්වේ පාර, නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112863350 , 0777629787  
210 සීතා නානයක්කාර මිය, අංක 9/9, මිෂන් පාර,  කෝට්ටේ. ගායක, 077-7486492/011-2860078 කොළොන්තොට භූෂණ
211 සුගත් කුමාර මයා, 75, ධර්මදූත මාවත,පාගොඩ, නුගේගොඩ. කැමරා අධ්‍යක්ෂ, 077-3608252/011-2826179  
212 සුනිල් අමරසිංහ මයා,  50/18, එදිරිසිංහ පාර, 2වන පටුමග, මිරිහාන, නුගේගොඩ.  වයලින් වාදක, 077-7355543/011-5517637  
213 සුනිල් ඒ. පෙරේරා මයා, 6/9,පළවෙනි පටුමග, පරණ කැස්බෑව පාර,  ගංගොඩවිල,  නුගේගොඩ. ගේය පද රචක, 011-2819108  
214 සුනිලා ජයන්ති මිය, 57 ඒ, පරණ පාර,නාවල, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 011-2871674  
215 සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක මිය, 41/18, පළමු හරස් වීදිය, පාගොඩ, නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන්    
216 සුනේත්‍රා විජේකෝන් මිය, 1, විජේරාම පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන්    
217 සුභාෂිණී හෙට්ටිආරච්චි මිය, 162, කොස්වත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය. රංගන ශිල්පී, 071-8117710  
218 සුමනා අමරසිංහ මිය, 104 ඒ, පාගොඩ පාර, පිටකෝට්ටේ. රංගන ශිල්පී, 072-2284675 ජයවර්ධනපුර ලිවිසැරි කරළිය
219 සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ මිය, 96/37 ඒ, කොට්ටනුවත්ත, පරණ කැස්බෑව පාර,  නුගේගොඩ. පිටපත් රචක, 011-2828315  
220 සුරේනි විජේසුරේන්ද්‍ර මිය, 7වන මහල, කොට්ටනුවත්ත, පරණ කැස්බෑව පාර,  නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2828316  
221 සුරේනි සෙනරත් මිය, 63,  රේල්වේ ඇවනිව්, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී 778593868  
222 සේන තෝරදෙණිය මිය, 375/9, පරණ කොට්ටාව පාර, නුගේගොඩ. සාහිත්‍යවේදීන් 0112836838  
223 සෝමපාල හේවා කපුගේ මයා, 52/4, මිරිහාන පාර, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී, 011-2687870/011-2825208  
224 හර්ෂ මාකලන්ද මයා, 30/1, අංගම්පිටිය පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ. බෙර වාදන ශිල්පී, 011-2885316  
225 හර්ෂ සමන් සෙනරත්, 63,  රේල්වේ ඇවනිව්, නුගේගොඩ. රංගන ශිල්පී 777857453  

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top