ආපදා කළමනාකරණය හා ආපදා සහන සේවා සැපයීම

හදිසි ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වයකදී විපතට පත්වන ජනතාව හා ආපදා අවදානම හේතුවෙන් පදිංචි වාසස්ථානවලින් ඉවත් කරන ජනතාවට සහන සැලසීම හා හානියට පත් ප්‍රදේශ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා වන උපදෙස් ඇතුළත් නව චක්‍රෙල්ඛය 2020-04-01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.  ආපදා කළමනාකරණ චක්‍රෙල්ඛ අංක 01/2020 ලෙස මෙය අංකනය වේ.

  ඒ අනුව ස්වාභාවික ආපදාවකදී ජීවිතක්ෂයට පත්වන, අවතැන්වන හා දේපළ හානිවන ජනතාව සඳහා සහන සැලසීම 2020-04-01 දින සිට මහා භාණ්ඩාගාරයේ ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන අතර අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආපදා කළමනාකරණ අංශය, ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් ආපදා තත්ත්වයන් හි දී හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීම හා ආපදාවෙන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් සඳහා කඩිනම් සහන සැලසීමට හා හානියට පත්වන දේපළ සඳහා වන්දි ලබා දීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ආපදා සහන සේවා සැලසීමේ ඒකකය කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

 1.  ස්වාභාවික ආපදාවකදී සහන සැලසීම

   1.1  ආවරණය වන ආපදා තත්ත්වයන්

 (අ)  *සුළි කුණාටු               *කුණාටු                      *චණ්ඩ මාරුත                       *ගං වතුර    

        *නාය යෑම්                 *සුළිසුළං                     *සුනාමි                                 *අකුණු සැර  

        *භූමිකම්පා                 *අනපේක්ෂිතව යම් දෙයක් වැටීම          *වර්ෂාවෙන් තාප්ප කඩා වැටීම 

         *තද සුළඟ නිසා ගස් කඩා වැටීම හා ඊට සමාන වෙනත් ස්වභාවික ආපදා හේතු කොට ගෙන සිදුවන සියලුම ජීවිත හා දේපළ හානි (ගිනි ගැනීම් හා මිනිසා විසින් නිර්මිත ආපදා තත්ත්වයන් මෙයින් ආවරණය නොවේ)

(ආ)  දැඩි වියළි කාලගුණික තත්ත්වය/නියඟය

  1.2  හිමිවන ප්‍රතිලාභ

(I)  කඩිනම් ආපදා සහන

(II) ස්වාභාවික ආපදාවක් හේතුවෙන් සිදුවන මරණ හා පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වන පුද්ගලයින් සඳහා වන්දි

(III)  ස්වාභාවික ආපදාවක් හේතුවෙන් හානිවන නිවාස සහ ගෘහ උපකරණ සඳහා වන්දි

(Iv)  ස්වාභාවික ආපදාවක් හේතුවෙන් හානිවන වාර්ෂික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 10ට අඩු ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට අයත් ගොඩනැගිලි,යන්ත්‍රෝපකරණ,භාණ්ඩ හා තොග සඳහා වන්දි

(v) දැඩි වියළි කාළගුණ තත්ත්වය/නියඟය සඳහා පානීය ජලය

 1. කඩිනම් සහන සැලසීම

   2.1 පිසූ ආහාර ලබා දීම

හදිසි ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වයකදී ආපදාවට ලක් වී තම ස්ථිර පදිංචි ස්ථානවලින් ඉවත්කර සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානවල රඳවා ඇති පුද්ගලයන් හා තම නිවාසවල පිසූ ආහාර පිළියෙළ කර ගැනීමට නොහැකි ලෙස නිවාස ආපදාවෙන් බලපෑමට ලක් වී ඇති පුද්ගලයන් සියළු දෙනාටම ආදායම් මට්ටම නොසලකා පිසූ ආහාර සැපයිය යුතුය. ඒ සඳහා එක් පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් දිනකට රුපියල් 300/=ක උපරිමයකට යටත්ව වියදම් දැරිය හැකිය.

 • ආපදා අවධානම ඇති වූ දින සිට දින 03ක් දක්වා ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනුමැතියෙන්
 • එතැන් සිට තවත් දින 04ක් ඉදිරියට දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ අනුමැතියෙන්
 • එතැන් සිට තවත් දින 07ක් ඉදිරියට අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතියෙන්

පිසූ ආහාර ලබා දිය හැකිය.

  2.2 වියළි ආහාර ලබා දීම.

හදිසි ආපදාවෙන් විපතට පත් ජනතාවට ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතය යථාවත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍යතාවය අනුව සතියක කාලයක් දක්වා වියළි සලාකයක් ලබා දීම සිදු කළ හැකිය.

ආපදාවට ලක් වූ පුද්ගලයන්/පවුල් වෙත සතියකට වඩා වැඩි කාලයක් සඳහා වියළි ආහාර ලබා දිය යුතු අවස්ථාවකදී ආපදා සිද්ධි වාර්තාව සමඟ අදාළ ඉල්ලීම ආපදා කළමනාකරණ විෂය භාර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත යොමු කර ඒ සඳහා පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගෙන වියළි සලාක සහනාධාරය සැලසිය හැකිය.

වියළි සලාක වෙනුවෙන් සතියකට වැය කල හැකි උපරිම මුදල

 • තනි පුද්ගලයෙකු සදහා                     900.00
 • සාමාජිකයින් 02කින් යුත් පවුලකට 1,200.00
 • සාමාජිකයින් 03කින් යුත් පවුලකට 1,400.00
 • සාමාජිකයින් 04කින් යුත් පවුලකට 1,600.00
 • සාමාජිකයින් 05කින් යුත් පවුලකට 1,800.00
 1. මිය ගිය හා පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වන පුද්ගලයන් සඳහා වන්දි ලබා දීම.

ඉහත 1.1 (අ) හි සඳහන් කර ඇති ස්වාභාවික ආපදාවක් හේතුවෙන් සිදුවන මරණයක් හෝ පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයකට පත්වන පුද්ගලයන් සදහා රු.250,000.00 ක උපරිමයකට යටත්ව වන්දි ගෙවීමට කටයුතු කළ හැකිය.

අදාළ මරණය ස්වාභාවික ආපදාවක් මගින් සිදු වූවක් බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසු අවමංගල්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා රු.15,000.00 අත්තිකාරම් මුදලක් මූලිකව ලබා දේ.

සම්පූර්ණ කරන ලද මරණ වන්දි අයදුම් පත්‍රය සමඟ අදාළ සියලුම ලේඛන මරණය සිදු වී සති 2ක් ඇතුළත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හරහා ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කළ පසු මරණ වන්දි සඳහා ගෙවිය යුතු ඉතිරි රු.235,000.00 වන්දි මුදල සඳහා වන ප්‍රතිපාදන ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් හරහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ලබා දීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් අදාළ වන්දි මුදල ප්‍රතිලාභියා වෙත ලබා දෙනු ලැබේ.

හදිසි ස්වාභාවික ආපදාවකින් පූර්ණ ආබාධිත වූ අය සඳහා වෛද්‍ය වාර්තාව සමඟ අදාළ ලේඛන යොමුකළ පසු රු.250,000.00 වන්දි මුදල ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් හරහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ලබා දීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් අදාළ ප්‍රතිලාභියා වෙත ලබා දෙනු ලැබේ.

  3.1 වන්දි අයදුම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන

(i)  ආපදා සිදුවීමට අදාළ ආපදා සිද්ධි වාර්තාව (ජා.ආ.ස.සේ.ම.16)

(ii) දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ ඉල්ලීම් ලිපිය  

(iii) මරණ/පූර්ණ ආබාධිත හිමිකම් අයදුම් පත්‍රය

(iv) මියගිය /පූර්ණ ආබාධිත පුද්ගලයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි සහතික කළ පිටපත

(v)  මියගිය පුද්ගලයාගේ මරණ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත

(vi)  නීතිමය උරුමකරුවන්ගේ ඥාතීත්වය සනාථ කිරීමට අදාළ ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත්

    උදා: උප්පැන්න සහතිකය, විවාහ සහතිකය

(vii) නීතිමය උරුමකරුගේ බැංකු ගිණුම් පාස් පොතෙහි මුල් පිටුවෙහි සහතික කළ පිටපත.

(viii) පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වීම මත වන්දි අයදුම් කිරීමේ දී ඒ සඳහා වන රජයේ වෛද්‍ය සහතිකය (අනිවාර්ය වේ.)

 1. දේපළ හානි සඳහා වන්දි ලබා දීම

ස්වාභාවික ආපදාවකින් හානියට පත් දේපළ සඳහා වන්දි ලබා දීමේදී ස්වාභාවික ආපදාවක් හේතුවෙන් අදාළ දේපළවලට සිදු වූ හානිය ප්‍රතිපූරණය කිරීම සඳහා වන්දි ලබා දීමට කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.

      4.1 චක්‍රලේඛයෙන් ආවරණය වන දේපළ සඳහා වන්දි ලබා දීමේ සීමාවන්

(I) ස්වාභාවික ආපදාවක් හේතුවෙන් හානිවන නිවාසවල ගොඩනැගිලි හා එම නිවසෙහි ගෘහ උපකරණ හානි සඳහා උපරිමය රුපියල් මිලියන 2.5කි.

එයින් ගෘහ උපකරණ හානි සඳහා ගෙවිය හැකි උපරිම වන්දි මුදල රු.25,000.00කි

(Ii)  ස්වාභාවික ආපදාවක් හේතුවෙන් හානිවන වාර්ෂික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 10ට අඩු ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරවල ගොඩනැගිලි සඳහා උපරිමය රුපියල් මිලියන 2.5කි. එයින් යන්ත්‍රෝපකරණ, භාණ්ඩ හා තොග හානි සඳහා උපරිමය රුපියල් 100,000.00කි.

   4.2 මාර්ගෝපදේශයෙන් ආවරණයවන දේපළ

නිවාස යටතේ

ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර යටතේ ආවරණය වන දේපළ

(I) නිවාස (ගොඩනැගිල්ල)

(I) ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ල (ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ)

(Ii) නිවසෙහි ගෘහ උපකරණ හා විදුලි උපකරණ,විදුලි පරිපථ

(Ii) ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරය සතුව පැවති යන්ත්‍රෝපකරණ

(Iii) වැසිකිළි (නිවසට ඈදුණු හා නිවසින් පිටත පිහිටි)

(Iii) ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරය සතුව පැවති භාණ්ඩ හා තොග

(Iv) ළිං (පානීය ජලය ලබා ගැනීම සදහා භාවිත කරන්නේ නම් පමණි)

 

(v) නිවස හා සම්බන්ධ, නිවසට ඈදා ඇති වෙනත් ඉදිකිරීම්

 

  

4.3 දේපළ හානි තක්සේරු කිරීම,අත්තිකාරම් හා වන්දි මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය ලේඛන

හානියේ ස්වභාවය හෝ තක්සේරුවේ වටිනාකම

තක්සේරු කමිටුවේ සංයුතිය

වන්දි ලබාදීමට අවශ්‍ය ලේඛන

තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 10,000.00දක්වා වන්දි හා දළ වශයෙන් රුපියල් 10,000.00ට වැඩි නිවාස හානි සඳහා අත්තිකාරම්

·         අදාළ වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී

·         ආපදා සහන සේවා නිලධාරී

·         වසමේ සංවර්ධන නිලධාරී හෝ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර හෝ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

·         සම්පූර්ණ කරන ලද ජා.ආ.ස.සේ.ම. 09(1) අයදුම්පත්‍රය

·         හානියට පත් දේපළෙහි ඡායාරූප 02ක්

තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 10,000.00 සිට රුපියල් 25,000.00 දක්වා වූ නිවාස හානි හෝ රුපියල් 25,000.00 දක්වා ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හානි

·         අදාළ වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී

·         තාක්ෂණ නිලධාරී

·         ආපදා සහන සේවා නිලධාරී

·         සම්පූර්ණ කරන ලද ජා.ආ.ස.සේ.ම. 09(v) හෝ ජා.ආ.ස.සේ.ම.(vi) අයදුම්පත්‍රය

·         අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි පිටපත

·         හානියට පත් දේපළෙහි ඡායාරූප 02ක්

·         දේපළ අයිතිය සනාථ කෙරෙන ලියවිලි, ඔප්පු පිටපත්

තක්සේරු වටිනාකම රුපියල්25,000.00ට වැඩි නිවාස හා ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හානි

·         අදාළ වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී

·         තාක්ෂණික නිලධාරී

·         ආපදා සහන සේවා නිලධාරී

·         දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් නම් කරනු ලබන තාක්ෂණික නිලධාරීයෙකු හෝ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු

·         ඉහත නිලධාරීන්ට අමතරව අවශ්‍යතාවය අනුව ආපදා කළමනාකරණ විෂය භාර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නම් කරන ලද නියෝජිතයකු

·         සම්පූර්ණ කරන ලද ජා.ආ.ස.සේ.ම. 09(v) හෝ ජා.ආ.ස.සේ.ම.(vi) අයදුම්පත්‍රය

·         අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි පිටපත

·         හානියට පත් දේපළෙහි ඡායාරූප 03ක්

·         දේපළ අයිතිය සනාථ කෙරෙන ලියවිලි, ඔප්පු පිටපත්

  4.4 නිවාස හානි සඳහා රුපියල් 10,000.00 දක්වා අත්තිකාරම් මුදල් ලබා දීම.

ස්වාභාවික ආපදාවකින් හානියට පත් නිවාස කඩිනමින් පිළිසකර කර ගැනීම සඳහා හානියේ ස්වභාවය දළ වශයෙන් රුපියල් 10,000.00ට වැඩි වන අවස්ථාවේ දී රු.10,000.00 ක අත්තිකාරම් මුදලක් ද හානියේ ස්වභාවය රු.10,000.00ට වඩා අඩුවන අවස්ථාවලදී ඊට අදාළ එම මුදල වන්දි වශයෙන් ද ගෙවීම් කළ හැකිය.

ස්වාභාවික ආපදාවකින් හානියට පත්වන වතු නිවාස හා අනවසර ඉදිකිරීම් ලෙස පවතින නිවාසවල පදිංචිකරුවන් සඳහා ආපදාවේ බලපෑම අනුව එම නිවාස යථාවත් කර ගැනීම සඳහා දීමනාවක් ගෙවිය යුතු බවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් තීරණය කරනු ලබන අවස්ථාවක දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබාගැනීමෙන් පසුව පමණක් රුපියල් 10,000.00ක් දක්වා මුදලක් ගෙවීම් කළ හැකිය.

5. ආපදා සහන සැපයීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

හදිසි ස්වාභාවික ආපදා අවස්ථාවකදී (ඉහත3.1 (අ)) කඩිනමින් වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී දැනුවත් කළ යුතු අතර ග්‍රාම නිලධාරී සිය වසමේ ආපදා තත්ත්වයන් පිළිබඳ වාර්තාව ලබා දී ඇති ආකෘති පත්‍ර ප්‍රකාරව වහාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට තොරතුරු ලබා දිය යුතුය.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල‍යේ ආපදා සහන සේවා නිලධාරී විසින් එම තොරතුරු ඇතුළත් කර ආපදාව සිදු වූ දින පෙ.ව.09:00, මධ්‍යහ්න 12:00, ප.ව. 04:00ට ආපදා සිද්ධි වාර්තාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යවනු ලැබේ.

අත්තිකාරම් ලබා ගැනීමේ ආකෘති පත්‍රය

අයදුම්පත බාගත කරන්න

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top