පවුල් පසුබිම් වාර්තාව ලබා ගැනීමේදි අයදුම්පත සමඟ පහත සඳහන් ලියකියවිලි අයදුම්කාරිය විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

 

 1. විදේශ ගත වීමට බලාපොරොත්තු වන ඉල්ලුම්කරුගේ
 • පදිංචිය තහවුරු කිරිම සඳහා DS 4 ආකෘතියෙන් ලබාගත් ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකය
 • ජාතික හැඳුනුම්පත සමඟ එහි ඡායා පිටපතක්
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හා එහි ඡායා පිටපතක් (විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනයක් මඟින් විදේශ ගත වන්නේ නම් අදාළ විදේශ රැකියා ආයතනය මඟින් සහතික කරන ලද විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.)
 1. ඉල්ලුම්කරු විවාහක අයෙක්නම්
 • විවාහ සහතිකයේ මුල්පිටපත හා එහි ඡායා පිටපතක්
 • දරුවන් සිටින අයෙක්නම් දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකවල මුල් පිටපත් සමඟ එහි ඡායා පිටපත්
 • දරුවන්ගේ රැකවරණය හා භාරකාරිත්වය සම්බන්ධව එය සනාථ කිරිම සඳහා සාම විනිසුරු කෙනෙකුගෙන් ලබාගත් දිවුරුම් ප්‍රකාශ දෙකක්. (උද-: විදේශ ගතවන කාන්තාවගේ මවට දරුවන්ගේ භාරකාරිත්වය පවරනවානම් විදේශ ගතවන කාන්තාවගෙන් හා ඇයගේ මවගෙන් දිවුරුම් ප්‍රකාශ අවශ්‍ය වේ. තවද අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශක රු 50 මුද්දරයක් මත අත්සන් තබා තිබිය යුතුය.
 1. ඉල්ලුම්කරු අවිවාහක අයෙක්නම්
 • අවිවාහකබව තහවුරු කිරිම සඳහා සාම විනිසුරුගෙන් ලබාගත් දිවරුම් ප්‍රකාශයක් හා තම භාරකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් මව හෝ පියා විසින්ද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ලබා දිය යුතුය.
 1. ඉල්ලුම්කරු දික්කසාද අයෙක්නම් / වැන්දඹු කාන්තාවක්නම්
 • දික්කසාද සහතිකයේ හා එහි පිටපතක්
 • ස්වාමිපුරුෂයා ජිවතුන් අතර නොමැතිනම් එය සනාථ කිරීම සඳහා ඔහුගේ මරණ සහතිකය හා එහි පිටපතක්

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top