ජාතික ඒකාබද්ධතා අංශය

 

1.රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් භාෂා ප්‍රවීනතාවය ලබා ගතයුතු රාජ්‍ය භාෂා (දෙමළ/සිංහල) පාඨමාලා පිළිබද  

   තොරතුරු විමසීම -

  • ජාතික භාෂා අධ්‍යයන හා පුහුණු ආයතනය

දුරකථන අංක - 011 309 2910

                        011 208 6420

  • රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකථන අංක - 011 288 8934

විභාග අංශය   - 011 288 9506

2. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝනය වූ අවස්ථාවක පැමිණිළි කළ යුතු ආයතනය -

  • රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව

දුරකථන අංක - 011 288 9482,  011 288 3926 – 27

3. භාෂා ගැටළු විමසීම -

  • කෙටි දුරකථන අංකය - 1956

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top