ව්‍යාපාර උපදේශන ඒකකය

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා කේවල උපදේශන සේවා
 • ව්‍යාපාර ගැටලු නිර්ණය කිරීම
 • වෘත්තීය ව්‍යාපාර උපදෙස්, මග පෙන්වීම සහ මෙහෙයුම් සහාය
 • පසු විපරම් වැඩසටහන, ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව

                                                              

කුඩා ව්‍යාපාර අංශය

 

දැක්ම                      -  තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යවසායකත්ව හා ව්‍යවසාය සංවර්ධනය

 

මෙහෙවර               - ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය                                                                                                                   

                                 මගින් උපරිම දායකත්වය ලබා දීම

ප්‍රධාන කාර්යභාරය   - නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට හා පවත්නා ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය සේවාවන් හා පහසුකම්

                                 සැලසීම

                                                                                                          

අලෙවිකරණ සංවර්ධන ඒකකය

 

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • දේශීය හා විදේශීය වෙළඳපොළ සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ගේ නිශ්පාදන සහ සේවාවන් සූදානම් කිරීම
 • සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට නව වෙළඳපොළ අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීම
 • ප්‍රාදේශීය හා ජාතික වෙළඳ ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම
 • සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල වෙළඳ සන්නාම සංවර්ධනය කිරීම
 • ගැනුම්කරුවන් විකිණුම්කරුවන් හමුවීම, නැවත මිළදී ගැනීම සහ උප කොන්ත්‍රාත් සඳහා පහසුකම් සැලසීම
 • ව්‍යවසායක ඇගයීම සහ සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම
 • ෆේස්බුක් ඇතුලු අනෙකුත් විද්‍යුත් හා සමාජ මාධ්‍ය හරහා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගේ නිශ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම

 

ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඒකකය

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • ව්‍යාපාර අවස්ථාවන් හඳුනා ගැනීම සහ ව්‍යාපාරමය අදහසක් තෝරා ගැනීමට සහාය වීම
 • ව්‍යවසායකත්වය මත ආකල්ප වර්ධනය
 • ව්‍යාපාර කළමණාකරණය පිළිබඳ කුසලතා සහ දැනුම වර්ධනය කිරීම
 • ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා සහ දැනුම සංවර්ධනය කිරීම
 • ව්‍යාපාර අත්දැකීම් බෙදාගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම
 • ව්‍යාපාරික සංසද හා සරල සමාජ සංවර්ධනය කිරීම

                                                                                              

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • ව්‍යවසායකත්ව තරඟ පැවැත්වීම
 • ව්‍යාපාරික පර්යේෂණ සංවිධානය
 • ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධීකරණය
 • ව්‍යාපාරික සඟරාව
 • විශේෂ ව්‍යාපෘති

මූල්‍ය සහ උපකාරක සේවා ඒකකය

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 

 • සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගේ මූල්‍යමය සාක්ෂරතාවය සහ මූල්‍ය කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීම
 • සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා පුළුල් ව්‍යාපාර සැලසුම් සකස් කිරීම
 • සහනදායී බැංකු ණය යෝජනා ක්‍රම සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • තොරතුරු තාක්ෂණ ගණකාධිකරණයේ ධාරිතාව සහ කුසලතා ශක්තිමත් කිරීම
 • ව්‍යාපාරික වැඩමුළු පැවැත්වීම (ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන්, ව්‍යාපාර නීති හා රෙගුලාසි වැඩසටහන්)

                         

තාක්ෂණ හා නව්‍යකරණය ඒකකය

 

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා මූල්‍ය සහය සැපයීම
 • තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතය තුළින් ව්‍යවසායකයින්ගේ ව්‍යාපාර දැනුම වර්ධනය කිරීම
 • සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා නව තාක්ෂණය හා යන්ත්‍රෝපකරණ හඳුන්වා දීම
 • දේශීය සම්පත් පාදක කර ගනිමින් නව සහ අගය එකතු කළ නිශ්පාදන සහ සේවාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 • නිශ්පාදන ගුණත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා තාක්ෂණික සහාය සැපයීම

කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය පිළිබඳ වැඩිදුර‍ තොරතුරු සඳහා යොමු වීමට

වෙබ් අඩවිය - http://www.sed.gov.lk/sedweb/en/

යූ ටියුබ් චැනලය - SED tv

ෆේස්බුක් පිටුව   - https://www.facebook.com/seddcolombo/

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top