ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ‌කෝට්ටේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජීවත් වන ඔබට මෙම Covid 19 වෛරසය හේතුවෙන් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ යම් කටයුත්තක් අතපසු වී ඇත්ද?...
ඔබට යම් ගැටළුවක් වේද?...

කරුණාකර ඔබේ ගැටළුව අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

හැකි විගසින් ඔබේ ගැටළුව සඳහා මැදිහත්වීමට අප සූදානම්....

පිවිසෙන්න - https://tinyurl.com/yxxlwal9

 

ආයතන අංශය

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම

ව්‍යාපාර නාමයන් සංශෝධනය කිරීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

ආදායම් සහතිකයක් ලබා ගැනීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

වටිනාකම් සහතිකයක් ලබා ගැනීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

ගිණුම් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශයෙන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අයදුම්පත්

වැටුප් විස්තරයක් ලබා ගැනීමට

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාම වැටුප් ලිපි ගොනු වෙනත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට මාරු කිරීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

ලිපිනය වෙනස්විම දැනුම් දීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

මියගිය බව දැනුම් දීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාම වැටුප ලබාගන්නා බැංකුව/තැපැල් කාර්යාලය වෙනස් කිරීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාමිකයින් / වැන්දඹු හා අනත්දරුවන් සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර ලියාපදිංචියට අවශ්‍ය ලේඛන

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාමිකයින් / වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාමික /විශ්‍රාමිකාවන් හා යැපෙන දරුවන්ට නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

අයදුම්පත බාගත කරන්න

සිවිල් හා  වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාමික /විශ්‍රාමිකා හැදුනුම්පත් සකස් කිරීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් සැකසීමට අදාල ලේඛන

අයදුම්පත බාගත කරන්න

අබාධිත විශ්‍රාම වැටුපක් සැකසීමට අවශ්‍ය දෑ

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාම වැටුප පිලිබඳ විමසීම/තොරතුරු දැන ගැනීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

බැංකු සංශෝධන

අයදුම්පත බාගත කරන්න

සැලසුම් අංශය

 

සපිරි ගමක් ජනතා සහභාගීත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන -2020

ග්‍රාමීය සංවර්ධනය තුළින් ප්‍රාදේශීය විෂමතා අවම කරමින් රට සංවර්ධනය කිරීම සහ ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් බිහිකිරීම තුළින්, සාර්ව ආර්ථික ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ අරමුණ  පෙරදැරිකරගත් සපිරි ගමක් - ප්‍රජා පාදක ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන -2020 දිවයිනේ සියලුම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ. සෑම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයකටම රු.2,000,000/- ක උපරිම ප්‍රතිපාදන වෙන් වන අතර, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වසම් 20 සදහා සපිරි ගමක් වැසටහන යටතේ සිදුකිරීමට යෝජිත මුළු ව්‍යාපෘති ගණන 35 කි.

මේ වන විට වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘතීන් පහත දක්වා ඇත.

 

ව්‍යාපෘති අංකය                 : 2020/SG/KOT/514A/003

ව්‍යාපෘති නාමය                 : සිරිමොර උයන 4 වන පටුමග කාණුව සංවර්ධනය කිරීම.

ක්‍රියාත්මක බලධාරි            : කෝට්ටේ මහ නගර සභාව

ග්‍රාම නිලධාරි වසම            : 514 ඒ වැලිකඩ බටහිර

අනුමත මුදල                     : රු. 1,000,000.00

ඇස්තමේන්තු මුදල            : රු. 997,797.61 

භෞතික ප්‍රගතිය                : වැඩ අවසන්

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 ව්‍යාපෘති අංකය                 : 2020/SG/KOT/514A/011

ව්‍යාපෘති නාමය                 : 6 වන පටුමගෙහි බුදු පිළිමයට වම්පසින් පිහිටි වරිපනම්

                                        අංක 60/9 සිට මාර්ගයෙහි ඇති කාණු පද්ධතිය ස්ලැබ් දමා

                                        ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

ක්‍රියාත්මක බලධාරි            : කෝට්ටේ මහ නගර සභාව

ග්‍රාම නිලධාරි වසම            : 519 ඒ පාගොඩ

අනුමත මුදල                     : රු. 1000,000.00

ඇස්තමේන්තු මුදල            : රු. 999,784.95

භෞතික ප්‍රගතිය                : වැඩ අවසන්

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ව්‍යාපෘති අංකය                 : 2020/SG/KOT/519B/013

ව්‍යාපෘති නාමය                : තෙත්බ්ම් උද්‍යානයේ දම්රෝ වත්ත පැත්තෙන් දියවන්නා ඇළ අයිනෙන් ආරක්ෂක  වැටක් ඉදිකිරීම.

ක්‍රියාත්මක බලධාරි            : කෝට්ටේ මහ නගර සභාව

ග්‍රාම නිලධාරි වසම            : 519 බී නුගේගොඩ බටහිර

අනුමත මුදල                     : රු. 500,000.00

ඇස්තමේන්තු මුදල            : රු. 499,830.33 

වියදම                              : රු. ‍458,468.60

භෞතික ප්‍රගතිය                : වැඩ අවසන්

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ව්‍යාපෘති අංකය                 : 2020/SG/KOT/519B/014

ව්‍යාපෘති නාමය                : නුගේගොඩ රේල්වේ මාවතේ වරිපනම් අංක 41 සිට නිවාසවලට ප්‍රවේශවන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

ක්‍රියාත්මක බලධාරි            : කෝට්ටේ මහ නගර සභාව

ග්‍රාම නිලධාරි වසම            : 519 බී නුගේගොඩ බටහිර

අනුමත මුදල                     : රු. 500,000.00

ඇස්තමේන්තු මුදල            : රු. 499,534.23 

වියදම                              : රු. 458,181.36

භෞතික ප්‍රගතිය                : වැඩ අවසන්

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ව්‍යාපෘති අංකය                     : 2020/SG/KOT/520B/022 

ව්‍යාපෘති නාමය                   : නාවල සේනානායක මාවත වරිපනම් අංක 105 නිවස අසල                                                   ඇති කාණුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

ක්‍රියාත්මක බලධාරි              : කෝට්ටේ මහ නගර සභාව

ග්‍රාම නිලධාරි වසම            : 520 බී නාවල නැගෙනහිර

අනුමත මුදල                        : රු. 500,000.00

ඇස්තමේන්තු මුදල            : රු. 502,273.57  

භෞතික ප්‍රගතිය                : වැඩ අවසන්

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ව්‍යාපෘති අංකය                     : 2020/SG/KOT/526A/032  

ව්‍යාපෘති නාමය                   : ගංගොඩවිල දකුණ මෙන්ඩිස් පෙදෙස වරිපනම් අංක 73/3 සිට මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම

ක්‍රියාත්මක බලධාරි              : කෝට්ටේ මහ නගර සභාව

ග්‍රාම නිලධාරි වසම            : 526 ඒ ගංගොඩවිල දකුණ

අනුමත මුදල                        : රු. 500,000.00

ඇස්තමේන්තු මුදල            : රු. 490,510.90   

භෞතික ප්‍රගතිය                : වැඩ අවසන්

සමෘද්ධි අංශය

සමාජ සුබසාධන අංශය

රෙජිස්ට්‍රාර් අංශයෙන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අයදුම්පත්

උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා ගැනීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විවාහ සහතිකයක් ලබා ගැනීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

මරණ සහතිකයක් ලබා ගැනීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top