ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ‌කෝට්ටේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජීවත් වන ඔබට මෙම Covid 19 වෛරසය හේතුවෙන් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ යම් කටයුත්තක් අතපසු වී ඇත්ද?...
ඔබට යම් ගැටළුවක් වේද?...

කරුණාකර ඔබේ ගැටළුව අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

හැකි විගසින් ඔබේ ගැටළුව සඳහා මැදිහත්වීමට අප සූදානම්....

පිවිසෙන්න - https://tinyurl.com/yxxlwal9

 

ආයතන අංශය

ගිණුම් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශයෙන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අයදුම්පත්

වැටුප් විස්තරයක් ලබා ගැනීමට

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාම වැටුප් ලිපි ගොනු වෙනත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට මාරු කිරීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

ලිපිනය වෙනස්විම දැනුම් දීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

මියගිය බව දැනුම් දීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාම වැටුප ලබාගන්නා බැංකුව/තැපැල් කාර්යාලය වෙනස් කිරීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාමිකයින් / වැන්දඹු හා අනත්දරුවන් සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර ලියාපදිංචියට අවශ්‍ය ලේඛන

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාමිකයින් / වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාමික /විශ්‍රාමිකාවන් හා යැපෙන දරුවන්ට නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

අයදුම්පත බාගත කරන්න

සිවිල් හා  වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාමික /විශ්‍රාමිකා හැදුනුම්පත් සකස් කිරීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් සැකසීමට අදාල ලේඛන

අයදුම්පත බාගත කරන්න

අබාධිත විශ්‍රාම වැටුපක් සැකසීමට අවශ්‍ය දෑ

අයදුම්පත බාගත කරන්න

විශ්‍රාම වැටුප පිලිබඳ විමසීම/තොරතුරු දැන ගැනීම

අයදුම්පත බාගත කරන්න

බැංකු සංශෝධන

අයදුම්පත බාගත කරන්න

සැලසුම් අංශය

සමෘද්ධි අංශය

සමාජ සුබසාධන අංශය

News & Events

09
Aug2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
Aug2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top