වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ අරමුණින් ආරම්භ කර ඇති ග්‍රාම ශක්ති  ජනතා ව්‍යාපාරයේ ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම ශක්ති  ජනතා සමාගම් පිහිටුවීමේ ආරම්භක වැඩසටහන 2018.08.05 වන දින 514 වැලිකඩ නැගෙනහිර වසමේ ජනතා සහභාගීත්වයෙන් රාජගිරිය ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේදී  හා 514 බී රාජගිරිය වසමේ පල්ලිය පටුමඟ කියවීම් ශාලාවේදී  සාර්ථකව පැවැත්විනි.

 

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top