මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර 2018 ජූලි 23,24,30 හා 31 සිව්දින පුරා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විද්‍යාලයේ10 ශ්‍රේණියේ සිසුවියන් 130 ක් පමණ සහභාගි වූ මෙම වැඩසටහන යෞවනත්වය හා ලිංගිකත්වය ප්‍රීතිමත් සාර්ථක නිරෝගී ජීවිතයක්, මම කවුද?, යෞවන ගැටලු හා ඇබ්බැහිවිම් හා සාහිත්‍ය තුළ ඉස්මතු වූ ගැටලු කළමනාකරණය යන දේශන මාතෘකා යටතේ සරල අභ්‍යාස හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලත්ව සාර්ථකව පැවැත්විණි.

 

 

 

mahovidya01 mahovidya02

mahovidya03 mahovidya04

 

News & Events

09
Aug2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
Aug2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top