මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර 2018 ජූලි 23,24,30 හා 31 සිව්දින පුරා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විද්‍යාලයේ10 ශ්‍රේණියේ සිසුවියන් 130 ක් පමණ සහභාගි වූ මෙම වැඩසටහන යෞවනත්වය හා ලිංගිකත්වය ප්‍රීතිමත් සාර්ථක නිරෝගී ජීවිතයක්, මම කවුද?, යෞවන ගැටලු හා ඇබ්බැහිවිම් හා සාහිත්‍ය තුළ ඉස්මතු වූ ගැටලු කළමනාකරණය යන දේශන මාතෘකා යටතේ සරල අභ්‍යාස හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලත්ව සාර්ථකව පැවැත්විණි.

 

 

 

 

mahovidya01 mahovidya02

mahovidya03 mahovidya04

 

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top