ග්‍රාම නිලධාරි තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය ග්‍රාම නිලධාරි නම
කාර්යාලයීය ලිපිනය දුරකතන අංකය
514
වැලිකඩ නැගෙනහිර
sureshika  සුරේශිකා වෙලගේ මිය කියවීම් ශාලාව සපුමල් පෙදෙස රාජගිරිය  +94785126798
514 A වැලිකඩ බටහිර
 wimalasiri ඩබ්.විමලසිරි මයා කියවීම් ශාලාව නව කොලොන්නාව පාර ඔබේසේකරපුර රාජගිරිය  +94729488748
514 B - රාජගිරිය
 yamuna එච්.ඩී.සී.වයි.රංජනී මිය කියවීම් ශාලාව කුරුදුවත්ත පල්ලිය පටුමග නාවල පාර රාජගිරිය  +94723506966
514 C ඔබේසේකරපුර
 wimalasiri ඩබ්.විමලසිරි මයා කියවීම් ශාලාව නව කොලොන්නාව පාර ඔබේසේකරපුර රාජගිරිය  +94729488748
 514 D වැලිකඩ උතුර
 sureshika සුරේශිකා වෙලගේ මිය කියවීම් ශාලාව සපුමල් පෙදෙස රාජගිරිය

.

 +94785126798

519

නුගේගොඩ

 walakulu රංජිත් වළාකුල්පොළ මයා ජයමංගල විහාරය පාගොඩ නුගේගොඩ  +94722825547

519 බී

 පාගොඩ

 walakulu එම්.එච්.එම්.ඉෂාක් මයා  ජයමංගල විහාරය පාගොඩ නුගේගොඩ  +94722825547
519 B නුගේගොඩ බටහිර
 manoj මනෝජ් උපශාන්ත මයා

අංක 52

තරුණ බෞද්ධ සංගමය

නාවල පාර නුගේගොඩ

+94714486565

 519 C

පාගොඩ නැගෙනහිර

 manoj මනෝජ් උපශාන්ත මයා

අංක 63

පරණ කැස්බෑව පාර

ගංගොඩවිල,

නුගේගොඩ

 +94714486565

520

නාවල බටහිර

 mekala එම්.එම්.ඩී.ඒකනායක මිය

කියවීම් ශාලාව ශ්‍රී ඥානේන්ද්‍ර මාවත

නාවල

 +94714486595

520A

කොස්වත්ත

 upul කේ.ඒ.අයි.යූ.ජී.ගුණවර්ධන මයා 563,
නාවල පාර රාජගිරිය.
 +94727214813
520 B
නාවල නැගෙනහිර
 hemamali ජේ.පී.හේමමාලා මිය

කියවීම් ශාලාව ශ්‍රී ඥානේන්ද්‍ර මාවත

නාවල

 +94714486631
521
ඇතුල්කෝට්ටේි
 achala එල්.ඒ.පී. ද සිල්වා මිය

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය

වීදිය බණ්ඩාර මාවත ඇතුල්කෝට්ටේ

 +94724675433
521 A
ඇතුල්කෝට්ටේ බටහිර
chandani ඒ.ජී.චාන්දනී මිය

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය

වීදිය බණ්ඩාර මාවත ඇතුල්කෝට්ටේ

 +94714486561
522
පිටකෝට්ටේ බටහිර
 achala එල්.ඒ.පී. ද සිල්වා මිය ධර්මදූත මධ්‍යස්ථානය පිටකෝට්ටේ  +94722163567
522 A
පිටකෝට්ටේ නැගෙනහිර
 imesha ඉමේෂා කුමාරි මිය මැලිබන් ආරාමය බැද්දගාන පිටකෝට්ටේ  +94711548132
522 B
පිටකෝට්ටේ
 abesoo එස්.ආර්.අබේසූරිය මයා
67/A,
රජමහා විහාර පාර පිටකෝට්ටේ
 +94712808328
526
ගංගොඩවිල  උතුර
 walakulu රංජිත් වළාකුල්පොළ මයා නො. 206,
හයිලෙවල් පාර නුගේගොඩ.
 +94722825547
526 A
ගංගොඩවිල දකුණ
 samantha කේ සමන්ත සිල්වා මයා කියවීම් ශාලාව උඩහමුල්ල නුගේගොඩ  +94752142487
526 C
ගංගොඩවිල නැගෙනහිර
 walakulu රංජිත් වළාකුල්පොළ මයා

අංක 63

පරණ කැස්බෑව පාර

ගංගොඩවිල,

නුගේගොඩ

 +94773459132

Sri Jayawardhanapura Kotte Street Map

Click here For Full Map

 

514 Welikada East

514 A Welikada West

 

514 B Rajagiriya

 

514 C Obeysekarapura

 

514 D Welikada North

 

519 Nugegoda

 

519 A Pagoda

519 Nugegoda West 

519 B Nugegoda West

 519 Pagoda East

519 C Pagoda East

520 Nawala West 

520 Nawala West

520 A Koswatta 

520 A Koswatte

 520 Nawala East

520 B Nawala East

 521 Ethulkotte copy

521 Athulkotte

 521 A Ethulkotte West

521 A Athulkotte West

522 Pitakotte West 

522 Pitakotte West

522 A Pitakotte East  

522 A Pitakotte East

522 B Pitakotte  

522 B Pitakotte

 526Gangodawila North

526 Gangodawila North

 526Gangodawila South jpg

526 A Gangodawila South

 526Gangodawila East

526 C Gangodawila East

News & Events

09
අගෝ2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
අගෝ2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top