ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ

තනතුර නම කාර්යාලයීය ලිපිනය
දුරකතන අංක
1 මහ සංගම් කළමණාකරු කේ. රමණි පෙරේරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. 0717931992
2 මූලස්ථාන කළමණාකරු එච්. නිලානි පුෂ්පකුමාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. 0714998717
3 කළාප කළමනාකරු අරුණ ගුණරත්න සමෘද්ධි බැංකු සංගමය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර දකුණ 0773422057
4 කළාප කළමනාකරු සංජය සුරංජය සමෘද්ධි බැංකු සංගමය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර උතුර
0723392574
5 ව්‍යාපෘති කළමනාකරු සුරේෂ් චන්දන ගුණසේන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. -
6 සමාජ ආරක්ෂණ ලිපිකරු
කේ.පී. ඉනෝකා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය.
0112864324
7 ආයතන ලිපිකරු
එම්. චාන්දනී පෙරේරා
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. 0114856592
8 ව්‍යාපෘති සහකාර
සසංකා රංගනී අමිතප්‍රිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. 0723245650
9 සමාජ සංවර්ධන සහකාර
අයි.එච්. ගමගේ
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. 0771269766
10 ගිණුම් ලිපිකරු
සුරති සදමාලි රූපසිංහ
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. 0777333537


ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ - උතුර බැංකු සංගමය

තනතුර නම කාර්යාලයීය ලිපිනය
දුරකතන අංකය
1 ගිණුම් ලිපිකරු
කේ.ඩී.එස්. කුමාර
68, පල්ලිය පටුමග, නාවල පාර, රාජගිරිය. 0728712181
2 සහකාර කළමනාකරු
එම්.එස්.පී. කුමාර
68, පල්ලිය පටුමග, නාවල පාර, රාජගිරිය. 0716458968
3 මුදල් අයකැමි
දිනේෂා ප්‍රියංගනී 68, පල්ලිය පටුමග, නාවල පාර, රාජගිරිය. 0112846811
4 පොත් තබන්නා

පී.එල්.ඩී. චමිල්

68, පල්ලිය පටුමග, නාවල පාර, රාජගිරිය. 0718079862
5 කලාප සහකාර
නිරජංලා සරෝජනී 68, පල්ලිය පටුමග, නාවල පාර, රාජගිරිය. 012886254

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ - දකුණ බැංකු සංගමය

නම තනතුර කාර්යාලයීය ලිපිනය
දුරකතන අංකය
1 ගිණුම් ලිපිකරු
කල්‍යාණී එදිරිසිංහ
22/1/බී, දෙවන පටුමග, තලවතුගොඩ පාර, කෝට්ටේ. 071345069
2 සහකාර කළමනාකරු
සංජය ප්‍රියදර්ශන
46/1, පල්ලිය පටුමග, නාවල පාර, රාජගිරිය.
0715352464
3 පොත් තබන්නා
චන්ද්‍රාවතී ආඩිගොඩගමගේ
25/42, මාලිගාව පාර, පිටකෝට්ටේ.
0115727968
4 මුදල් අයකැමි

ශ්‍රියා කුමාරි ඉලුක්පිටිය

64 බී, 9 වන පටුමග, ඇතුල්කෝට්ටේ.
0711631612
5 ගිණුම් ලිපිකරු
තුසිතා ලක්මාලි ලියනගේ
157/10, බාලිකා නිවාස පාර, රුක්මල්ගම.
0714654253


ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ - සමෘද්ධි නිලධාරී - උතුර කලාපය


කලාපය නම කාර්යාලයීය ලිපිනය
දුරකතන අංකය
1 514 වැලිකඩ නැගෙනහිර රත්න දේශප්‍රිය
1075, පරණ කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, රාජගිරිය.
0775097712
2 514ඒ වැලිකඩ බටහිර ක්‍රිශාන්ති අබේසිංහ
100/1,ඒ, කමවත්ත පාර, වැලිකඩ, රාජගිරිය.
0179022387
3 514 බී රාජගිරිය එස්. වසන්තිමාලා
46/2, පල්ලිය පටුමග, නාවල පාර, රාජගිරිය. 0722868964
4 514සී ඔබේසේකරපුර ජේ.එන්. සිල්වා
කියවීම් ශාලාව, ක්‍රීඩා පිටිය පාර, ඔබේසේකරපුර, රාජගිරිය.
0757937095
5 514ඩී වැලිකඩ උතුර ධනුක විශ්වජිත්
103, බණ්ඩාරනායකපුර, රාජගිරිය.
0777703419
6 520 නාවල බටහිර සුභාෂිනී හේවගේ
4/13 බී. සණස පාර, නාවල, කොස්වත්ත.
0755400024
7 520ඒ කොස්වත්ත චතුරිකා නිශාදි අමරසිංහ
68, පල්ලිය පටුමග, නාවල පාර, රාජගිරිය. 0729436781
8 520බී නාවල නැගෙනහිර රවින්ද්‍ර ලක්මාල් අල්විස්
කියවීම් ශාලාව, 7 වන පටුමග, නාවල.
0178079863
9 521 ඇතුල්කෝට්ටේ එම්.ජේ.පී.කේ. පෙරේරා
සිරි පැරකුම්බා පිරිවෙන, ඇතුල්කෝට්ටේ.
0711703910
10 521 ඒ ඇතුල්කෝට්ටේ බටහිර ආර්.ඒ.ඩී. අශෝක
සිරි පැරකුම්බා පිරිවෙන, ඇතුල්කෝට්ටේ. 0112873443

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ - සමෘද්ධි නිලධාරී - දකුණ කලාපය

කලාපය නම කාර්යාලයීය ලිපිනය
දුරකතන අංකය
1 519 නුගේගොඩ රේණුකා දමයන්ති    
ජයමංගලාරාමය, නුගේගොඩ. 
0779635560
2 519ඒ පාගොඩ චම්පිකා සිරිවර්ධන
ධර්මදූත විහාරය, පාගොඩ.
0712829457
3 519බී නුගේගොඩ බටහිර එන්.ජේ. සරත් මහින්ද
60/12,එදිරිසිංහ පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.
0755095635
4 519සී පාගොඩ නැගෙනහිර ශිරෝණි ඩයස් දිසානායක
විවේකාරාමය, පැගිරිවත්ත.
0718021043
5 522 පිටකෝට්ටේ බටහිර ඉරෝෂ් ධම්මික කුමාර
මැලිබන් ආරාමය, බැද්දගාන, පිටකෝට්ටේ.
0777931671
6 522ඒ පිටකෝට්ටේ නැගෙනහිර එන්.ජේ. සරත් මහින්ද
මැලිබන් ආරාමය, බැද්දගාන, පිටකෝට්ටේ. 0758013864
7 522 බී පිටකෝට්ටේ එම්.ටී. සිසිර කුමාර
මැලිබන් ආරාමය, බැද්දගාන, පිටකෝට්ටේ. 0334900769
8 526 ගංගොඩවිල උතුර එල්.ඒ. චිත්‍රලතා
විවේකාරාමය, පැගිරිවත්ත. 0784593719
9 526ඒ ගංගොඩවිල දකුණ දීපා හිමාලි සැමුවෙල්
විවේකාරාමය, පැගිරිවත්ත. 0714486570
10 526 සී ගංගොඩවිල නැගෙනහිර චන්දන සේනානායක
උඩහමුල්ල පන්සල.
0777419174

News & Events

09
අගෝ2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
අගෝ2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top