වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ අරමුණින් ආරම්භ කර ඇති ග්‍රාම ශක්ති  ජනතා ව්‍යාපාරයේ ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම ශක්ති  ජනතා සමාගම් පිහිටුවීමේ ආරම්භක වැඩසටහන 2018.08.05 වන දින 514 වැලිකඩ නැගෙනහිර වසමේ ජනතා සහභාගීත්වයෙන් රාජගිරිය ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේදී  හා 514 බී රාජගිරිය වසමේ පල්ලිය පටුමඟ කියවීම් ශාලාවේදී  සාර්ථකව පැවැත්විනි.

News & Events

09
ஆக2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
ஆக2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top