ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය

ආපදා සහන සේවා සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම


ඉලක්ක :

 • පෙර අවස්ථා
 • ආපදා අවස්ථා 
 • ආපදාවන්ට පසු අවස්ථාආපදාවන්ට පෙර අවස්ථා :

 • ආපදා සිදුවිය හැකි  ස්ථාන හදුනා ගැනිම.
 • ආපදා සිදුවන ස්ථාන සිතියම් ගත කිරිම.
 • හදිසි අවස්ථාවන්ට මුහුන දීම සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම
 • ඒ සඳහා කමිටු ස්ථාපනය කිරීම.
 • ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම.
 • අදාල විය හැකි ආයතන ලැයිස්තු ගත කිරීම හා සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යාම
 • ආපදා අවම කිරීමට උපකාරී වන ව්‍යාපෘති හදුනා ගැනීම.
 • එම ව්‍යාපෘති ක්‍රීයාත්මක කිරීමට සම්බන්ධිකරණ‍‍ය කිරීම.
 • රාජ්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන සම්බන්ධිකරණය කිරීම. 

ආපදා අවස්ථා :

 • ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්විම
 • අනතුරු ඇගවීම
 • අදාල ආයතනවලට තොරතුරු ලබා දීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • ආපදා තත්ත්වයෙන් ජනතාව සහ දේපල ගලවා ගැනීමට ක්‍රීයාත්මක විම
 • සහන කදවුරු පවත්වාගෙන යාම සහ සුභසාධන සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම 


ආපදාවක පසු අවස්ථා :

 • හානි තක්සේරු හා පුනරුත්ථාපන කටයුතු
 • හානියට පත් වු ප්‍රදේශවල යටිතල පහසුකම් සදහා අදාල ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • සහනාධාර ලබා දීම
 • සහනාධාර ලබා දීමට ඉදිරිපත්වන පිටස්තර ආයතන හා සම්බන්ධීකරණය
 • තොරතුරු හා වාර්තා අදාල ආයතන වලට ලබා දීම
 • අවශ්‍ය වන විට උපදේශන සේවා ක්‍රීයාත්මක කිරීම 


ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම :

 • ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ථාපනය කිරිම
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රාදේශිය ආපදා කමිටුව ස්ථාපනය කිරීම
 • ග්‍රාම නිලධාරී වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ග්‍රාමීය ආපදා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවිම


ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම :

 • ප්‍රාදේශිය ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව මාස 3 කට වරක් රැස්වීම.
 • ග්‍රාමීය ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව සෑම මාස 2 කට වරක් රැස්වීම.

 

කළමනාකරණ ක්‍රීයාකාරී සැලැස්ම :

 • අවදානම් කලාප සිතියම් ගත කිරීම.
 • කදවුරු ප්‍රදේශ හදුනා ගැනීම
 • ආරක්ෂිත ස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම
 • හදිසි විකල්ප මාර්ග හදුනා ගැනීම .
 • ජීවිතාරක්ෂකයින් පුරුදු කිරීමේ වැඩ සටහන්.
 • ආපදා කළමනාකරණ මාර්ගෝපදේශනයක් සැකසීම.
 • සේවා සපයන ආයතනවල තොරතරු යාවත්කාලීන කිරීම

 

Contact Point Address Telephone
Ministry of Disaster Management Vidya Mawatha, Colombo 07 +94 112 665 352
National Disaster Relief Service Center Vidya Mawatha, Colombo 07 +94 112 665 258
Disaster Management Center Vidya Mawatha, Colombo 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
District Disaster Management Coordinating Unit Colombo Divisional Secretariat, Dam Street, Colombo 12 +94 112 434 028

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top