යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

bed 1bed 2bed 3bed 4bed 5bed 6bed 7bed 8bed 9

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ - ස්යිනෆොර්ම් එන්නත ලබාදීම - 519 හා 519 බී ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 

v 1v 2v 3v 4v 5v 6

ප්‍රාදේශීය කාන්තා බල මන්ඩලය මගින් වාර්ශිකව සංවිධාන කරනු ලබන අලුත් අවුරුදු පොල මෙවරත් අප්‍රේල් 8, 9 යන දෙදින තුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල භූමියේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.
(සංවිධානය - වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී ,විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී කෝට්ටේ )

pola

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට සමුදෙයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් විශිෂ්ට මහජන සේවාවක් ඉටු කල සී. බිමාලිකා නවරත්න මහත්මිය 2021.03.29 වන දින සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් තනතුරේ රාජකාරි අවසන් කරමින් ස්ථාන මාරු ලැබුවාය.මහජනතාව වෙනුවෙන් අති විශිෂ්ට මෙහෙවරක් ඉටු කරමින් කටයුතු කල නිලධාරිනියක් වන මෙතුමිය නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙහි අධ්‍යක්ෂක (ජාත්‍යන්තර සබඳතා) ලෙස නව පත්වීම් ලැබීමට නියමිතය.

20210329 170944

20210329 170755

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top