ප්‍රාදේශිය ලේකම් (වැ.බ)

  නම වයි.කේ.එස්.ජීවමාලා මහත්මිය.
සුදුසුකම්
  • ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය-2010
  • ශාස්ත්‍ර වේදී උපාධිය -පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය-2000
රැකියා ඉතිහාසය  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හල්දුමුල්ල ( 2015 අප්‍රේල් සිට 2017 ජූනි දක්වා)
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හම්බන්තොට (2013 අගෝස්තු සිට 2015 අප්‍රේල් දක්වා
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ - නිපුණතා සංවර්ධන සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශය ( 2012 පෙබරවාරි සිට 2013 අගෝස්තු දක්වා)
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ -ත්‍රෛභාෂික ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය
 • සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් -දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කොළඹ ,2006 මැයි සිට 2011 මැයි දක්වා

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

b nawarathna නම සී. බිමාලිකා නවරත්න මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • B
රැකියා ඉතිහාසය
 • B

Accountant

නම පී.ජී.සී. නදීකා මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී (මූල්‍ය) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සංවර්ධන නිලධාරී - පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

Assistant Director (Planning) 

නම ආර්.එල්. සුනීතා මිය
සුදුසුකම් ශාස්ත්‍රපති (ECON)
රැකියා ඉතිහාසය
 • සංවර්ධන නිලධාරී IRDP මොනරාගල - (1997-2005)
 • සංවර්ධන නිලධාරී - ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මොනරාගල (2005-2008)සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මොනරාගල (2009)
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ  (2011 සිට)

Administrative Officer

   නම පුරප්පාඩු
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  

Administrative Officer (Grama Niladhari)

  නම එම්. අමරසිරි පෙරේරා මහතා
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිලධාරී - මීගොඩ ග්‍රා.නි. වසම - හෝමගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - 1985 සිට

 • ග්‍රාම නිලධාරී - ජල්තර ග්‍රා.නි. නසම - හෝමගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - 1986 සිටග්‍රාම නිලධාරී - කොට්ටාව දකුණ ග්‍රා.නි. වසම - මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - 1989 සිට

  ග්‍රාම නිලධාරී - කොට්ටාව බටහිර ග්‍රා.නි. වසම - මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - 1991 සිට

 • ග්‍රාම නිලධාරී - වත්තේගෙදර ග්‍රා.නි. වසම - මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - 2006 සිට

News & Events

09
අගෝ2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
අගෝ2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top