ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය සංවර්ධන නිලධාරි නම
කාර්යාලයීය ලිපිනය දුරකතන අංකය
514
වැලිකඩ නැගෙනහිර
   කේ.පී.පී.සමන්ජලී
514 A වැලිකඩ බටහිර
   බී.යූ.අයි.පෙරේරා
514 B - රාජගිරිය
   කේ.පී.පී.සමන්ජලී
514 C ඔබේසේකරපුර
 514 D වැලිකඩ උතුර
   එන්.ඩී.ඩී.තුෂාර

519

නුගේගොඩ

   එන්.පී.එන්.ටී.නානායක්කාර

519 ඒ

පාගොඩ

   එම්.පී.ජී.අයි.ද සිල්වා
519 බී නුගේගොඩ බටහිර
   ඩී.ආර්.පී.අබේවික්‍රම

 519 C

පාගොඩ නැගෙනහිර

   ඩී.ආර්.පී.අබේවික්‍රම

520

නාවල බටහිර

   කේ.එම්.සී.දමයන්ති

520A

කොස්වත්ත

   එල්.ජී.සී.එස්.ජයසිංහ
520 B
නාවල නැගෙනහිර
   ටී.අබේගුණවර්ධන
521
ඇතුල්කෝට්ටේි
   එච්.ඒ.ඩී.කළ්‍යාණි
521 A
ඇතුල්කෝට්ටේ බටහිර
 කේ.සිරිමල් ද සිල්වා
522
පිටකෝට්ටේ බටහිර
   පී.එස්.උමංගනී
522 A
පිටකෝට්ටේ නැගෙනහිර
   කේ.සිරිමල් ද සිල්වා
522 B
පිටකෝට්ටේ
   එම්.පී.ජී.අයි. ද සිල්වා
526
ගංගොඩවිල  උතුර
   ඩබ්ලිව් එන්.කුමාරගේ
526 A
ගංගොඩවිල දකුණ
   ඩබ්ලිව් එන්.කුමාරගේ
526 C
ගංගොඩවිල නැගෙනහිර
   එල්.එම්.සී.ලෝරන්ස්

News & Events

09
අගෝ2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
අගෝ2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top