ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කොට්ඨාශය

ජනගහන තොරතුරු

ජනගහන තොරතුරු

2016.12.12 දිනට යාවත් කාලීන කරන ලද

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ජනගහනය

පවුල් සංඛ්‍යාව

නිවාස සංඛ්‍යාව

භූමි ප්‍රමාණය (අක්කරවලින්)

514 වැලිකඩ නැගෙනහිර

7935

1703

1689

294

514 ඒ වැලිකඩ බටහිර

7340

1767

1502

119

514 බී රාජගිරිය

4286

963

751

245

514 සී ඔබේසේකරපුර

12365

2975

2921

98

514 ඩී වැලිකඩ උතුර

5030

1207

1168

14

519 නුගේගොඩ

5483

1027

928

124

519 ඒ පාගොඩ

5612

1238

1051

178

519 බී නුගේගොඩ බටහිර

5798

1290

1260

546

519 සී පාගොඩ නැගෙනහිර

6469

1419

1333

522

520 නාවල බටහිර

4260

1079

1056

210

520 ඒ කොස්වත්ත

6888

1557

1311

419

520 බී නාවල බටහිර

5678

1524

1443

469

521 ඇතුල්කෝට්ටේ

6271

1453

1313

146

521 ඒ ඇතුල්කෝට්ටේ බටහිර

3564

914

862

73

522 පිටකෝට්ටේ බටහිර

5543

1517

1224

235

522 ඒ පිටකෝට්ටේ නැගෙනහිර

4071

1299

1254

227

522 බී පිටකෝට්ටේ

4600

910

800

240

526 ගංගාඩවිල උතුර

6031

1231

1182

346

526 ඒ ගංගොඩවිල දකුණ

7653

2294

1909

116

526 සී ගංගොඩවිල නැගෙනහිර

3446

839

797

232

එකතුව

118,323

28,206

25,754

4,879

මූලාශය - සම්පත් පැතිකඩ - 2016

වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

18ට අඩු

18-55

55 +

ජනගහනය

එකතුව

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

514 වැලිකඩ නැගෙනහිර

3676

3093

1166

3483

4329

7812

514 ඒ වැලිකඩ බටහිර

2008

4065

1267

3299

3871

7170

514 බී රාජගිරිය

1068

2524

694

2268

1920

4188

514 සී ඔබේසේකරපුර

4032

6437

1896

5911

5967

11878

514 ඩී වැලිකඩ උතුර

1137

3486

407

2329

2614

4943

519 නුගේගොඩ

2041

2543

899

2603

2703

5306

519 ඒ පාගොඩ

1895

3016

701

3390

3471

6861

519 බී නුගේගොඩ බටහිර

1243

3522

1033

2723

2916

5639

519 සී පාගොඩ නැගෙනහිර

2797

2673

999

2919

3290

6209

520 නාවල බටහිර

1173

2043

1044

2132

2082

4214

520 ඒ කොස්වත්ත

2425

2587

1876

3374

3338

6712

520 බී නාවල බටහිර

2550

1901

1227

2814

2781

5595

521 ඇතුල්කෝට්ටේ

1600

3191

1480

2504

3360

5964

521 ඒ ඇතුල්කෝට්ටේ බටහිර

1144

3480

2072

1758

1943

3701

522 පිටකෝට්ටේ බටහිර

1622

2645

1276

2497

2916

5413

522 ඒ පිටකෝට්ටේ නැගෙනහිර

1473

1574

1024

1941

2068

4009

522 බී පිටකෝට්ටේ

2659

1560

381

2135

2377

4512

526 ගංගාඩවිල උතුර

1199

4064

768

2884

3073

5957

526 ඒ ගංගොඩවිල දකුණ

2156

3799

1698

3538

3656

7194

526 සී ගංගොඩවිල නැගෙනහිර

807

1744

895

1509

1882

3391

එකතුව

38,705

56,815

22,803

56,011

60,557

116,568

මූලාශය - සම්පත් පැතිකඩ - 2016

ආගම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

බෞද්ධ

කතෝලික

හින්දු

ඉස්ලාම්

වෙනත්

එකතුව

514 වැලිකඩ නැගෙනහිර

5896

932

332

763

12

7935

514 ඒ වැලිකඩ බටහිර

5438

1022

310

560

10

7340

514 බී රාජගිරිය

2378

398

282

1220

8

4286

514 සී ඔබේසේකරපුර

6594

1100

2363

2229

79

12365

514 ඩී වැලිකඩ උතුර

3635

820

405

149

21

5030

519 නුගේගොඩ

4713

481

227

52

10

5483

519 ඒ පාගොඩ

4421

831

143

198

19

5612

519 බී නුගේගොඩ බටහිර

5198

345

86

125

44

5798

519 සී පාගොඩ නැගෙනහිර

5962

288

116

86

17

6469

520 නාවල බටහිර

3313

575

209

155

8

4260

520 ඒ කොස්වත්ත

4901

1385

118

399

85

6888

520 බී නාවල බටහිර

4213

862

356

230

17

5678

521 ඇතුල්කෝට්ටේ

5444

109

610

75

33

6271

521 ඒ ඇතුල්කෝට්ටේ බටහිර

3355

33

63

78

35

3564

522 පිටකෝට්ටේ බටහිර

4034

1016

375

104

14

5543

522 ඒ පිටකෝට්ටේ නැගෙනහිර

3403

388

172

70

38

4071

522 බී පිටකෝට්ටේ

3729

526

45

294

6

4600

526 ගංගාඩවිල උතුර

4790

746

272

210

13

6031

526 ඒ ගංගොඩවිල දකුණ

6947

426

98

176

6

7653

526 සී ගංගොඩවිල නැගෙනහිර

2998

195

51

62

140

3446

එකතුව

91,362

12,478

6,633

7,235

561

118,323

මූලාශය - සම්පත් පැතිකඩ - 2016

News & Events

09
අගෝ2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
අගෝ2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top