නම ලිපිනය
1 ද ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් සේව් ද නේෂන් ටෙලන්සි 03, විමල වත්ත,නුගේගොඩ.
2 නාරද මාහිමි අනුස්මරණ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල 69/1,ජයමංගල විහාර මාවත, පාගොඩ, නුගේගොඩ.
3 ජාතික තරුණ අමද්‍යප සංවිධානය 50 ,මැද වැලිකඩ පාර, රාජගිරිය.
4 පාගොඩ උඩහමුල්ල පෙදෙසේ සුභ සාධක සමිතිය

15/1 ඩී, උඩහමුල්ල පෙදෙස, පාගොඩ, නුගේගොඩ.

5 ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා නිප්පොන් අධ්‍යාපනික හා සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය

මහින්දාරාම පාර, ඇතුල්කෝට්ටේ, කොට්ටේ.

6 තිරසාර සංවර්ධන පදනම ඩී, 5 වන පටුමග, එපිටමුල්ල පාර, පිටකෝට්ටේ.
7 දියවන්නා උද්‍යානයේ සුභසාධක සංගමය

23/48, දියවන්නා උද්‍යානය, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ.

8 ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා යුද්ධ හා සන්නද්ධ සේවා සහය පදනම 150, ශ්‍රී‍්‍ර ඥානේන්ද්‍ර මාවත, නාවල, රාජගිරිය.
9 ගුණසේකර ළමා නිවාස සුභ සාධක සමිතිය 343, නාවල පාර, රාජගිරිය.
10 පාගොඩ සුභසාධක සමිතිය 28, 1 වන හරස් වීදිය, පාගොඩ, නුගේගොඩ.
11 ප‍්‍රජා සංවිධාන ජාතික සංසදය 33,විජේරාම පාර, ගංගොඩිවිල,නුගේගොඩ.
12 ශ්‍රී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය සුභ සාධක සංගමය

341/2, කොට්ටේ පාර,රාජගිරිය.

13 නුගේගොඩ එක්සත් සහන සේවා පදනම

594, හයිලෙවල් පාර,ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

14 සමස්ත ලංකා අමද්‍යප තරුණ සංවිධානය

ශ‍්‍රී නාග විහාරය, කෝට්ටේ.

15 නුගේගොඩ සිංහ සමාජය

02, පාසැල් පටුමග, නාවල, රාජගිරිය.

16 ලක්ෂ්මි සංවිධානය

140/12, ගැමුණු මාවත, නාවල පාර, නුගේගොඩ.

17 ඔන්ලි වන් වර්ල්ඩ් පදනම 198, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ.
18 ආගමික නිදහස පිළිබඳ අන්තර් ජාතික සංගමය

ශ‍්‍රී ලංකා පර්ෂදය, 61/3, පරණ පාර, නාවල, රාජගිරිය.

19 විකසිත සංවිධානය 55/25,ස්වර්ණදිසි පෙදෙස, නාවල,රාජගිරිය.
20 තුරු සෙවණ පරිසර ආරක්ෂණ සංවිධානය

65/25, ස්වර්ණ දිසි පෙදෙස, නාවල, කොස්වත්ත, රාජගිරිය.

21 ටෙක් සමාජ සේවා පදනම

අංක 02, ටෙක් ශ‍්‍රී ලංකා මාවත, නාරාහේන්පිට පාර, නාවල.

22 සත සෙත සංවිධානය 618/6, නාවල පාර, රාජගිරිය.
23 ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ සංවර්ධන පදනම

532, බංගලා හංදිය, පිටකෝට්ටේ පාර, කෝට්ටේ.

24 ශ‍්‍රී ලංකා සුමග පදනම

639/19, ගුණවර්ධන මාවත, පිටකෝට්ටේ

25 දුකුණ ගංගොඩවිල සුභ සාධක සංගමය 16, විමල වත්ත පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ.
26 තරුණ නිර්මල සිතුවිලි සංවිධානය සිතුවිලි, 83, තොටුපල පාර,ඇතුල්කෝට්ටේ, කෝට්ටේ
27 පාගොඩ දියවන්නා උද්‍යානයේ සුභ සාධක සංගමය

23/487, දියවන්නා උද්‍යානය, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ.

28 ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථා ආරක්ෂක අංශයේ සුභ සාධක සංගමය

351,කොට්ටේ පාර, රාජගිරිය.

29 එක්සත් අන්යෙන්‍යාධාර සමිතිය 56, යූ.ඊ.පෙරේරා මාවත, ඔබේසේකරපුර, රාජගිරිය.
30 ශ‍්‍රී විජයරාම තී‍්‍රරෝද රියදුරු සමිතිය

විජයරාම රජ මහ විහාරය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

31 ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සුභ සාධඛ සංගමය එදිරිසිංහ සුභ සාධක අන්‍යෝන්‍යාධාර සංගමය 351,කොට්ටේ පාර, රාජගිරිය.
32 නාවල කොස්වත්ත එක්සත් සුභ සාධක සංගමය

42, කොස්වත්ත පාර, රාජගිරිය.

33 පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක සුභ සාධක සංගමය

පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, තෙවන මහල, හයිලෙවල් ප්ලාසා, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

34 මහින්ද සමාජය

90, පරණ පාර, නාවල.

35 ස්වර්ණ දිසි පෙදෙසේ සුභ සාධක සංගමය

29, ස්වර්ණ දිසි පෙදෙස, කොස්වත්ත, නාවල.

36 දේශ සේවා සංගමය

138, ඔබේසේකරපුර, රාජගිරිය.

37 අරුණෝදය මාවත අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය

72/8, අරුණෝදය මාවත, ඔබේසේකරපුර, රාජගිරිය.

38 සුමග ළමා සමාජය

231,  යූ.ඊ.පෙරේරා මාවත, ඔබේසේකරපුර, රාජගිරිය.

39 කොළඹ දිස්ති‍්‍රක් තරුණ සේවා සුභ සාධක සමිතිය

103 ,හයිලෙවල් ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ල, 3 වන මහල, නුගේගොඩ.

40 පිටකෝට්ටේ ප‍්‍රජා සහයෝගිතා පදනම 58/1, ආනන්ද බාලික මාවත, පිටකෝට්ටේ
41 එදිරිසිංහ පාර දුම්රිය මාර්ගය අසල නිවැසියන්ගේ සුභ සාධක සංගමය

ටී.එස්. 23, දුම්රිය මාර්ගය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

42 නගර සභා සෙවන ත්‍රී රෝද රථ සංගමය /18, කුරුදුවත්ත පල්ලිය පටුමග, නාවල, රාජගිරිය.
43 අභය සුභ සාධක සංගමය රූපසිංහ මාවත, මිරිහාන, නුගේගොඩ.
44 කෝට්ටේ ඒකාබද්ධ ප‍්‍රජා සංවර්ධන සංගමය

243,නානායක්කාර මාවත, ඔබේසේකරපුර, රාජගිරිය.

45 ප්‍රොග‍රෙස් ෆවුන්ඩේෂන්ස් එෆ් ශ‍්‍රී ලංකා (ප‍්‍රගති පදනම)

අංක. 5/1/1, විජය බා මාවත, නාවල පාර, නුගේගොඩ.

46 ගංගොඩවිල ජන සහන සංගමය

96/1,පැගිරිවත්ත පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

47 සුහද සරණ සංසදය

109/7, 1 වන පටුමග, ගෝතමී පාර,   කොළඹ 08.

48 සිගිති සරණ පදනම 74 සී,7 වන පටුමග, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ.
49 නාවල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

69/18 සී, සේනානායක මාවත, නාවල, රාජගිරිය.

50 ඉහල වැලිකඩ මොරගස්මුල්ල ශ්‍රී‍්‍ර පුණ්‍යවර්ධන අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය

මොරගස්මුල්ල පාර, වැලිකඩ.

51 ව්‍යාපාර මෙභෙයුම් සහය සේවා ආයතනය

60/2, පැඟිරිවත්ත පටුමග, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

52 රන්සිළු අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 173/4, ගෝමස් ගොඩනැගිල්ල අසල, ඔබේසේකරපුර, රාජගිරිය.
53 ගැමුණූ මාවත සුභ සාධක සමිතිය

14/24, ගැමුණු මාවත, නාවල පාර, රාජගිරිය.

News & Events

09
අගෝ2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
අගෝ2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top