01. ජාතික හැඳුනුම්පත් යටතේ නිකුත්කරන සේවාවන්


 

 

 • ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
 • ජාතික හැඳුනුම්පත් සංශෝධන කිරීම

 


02. ආදායම්, වටිනාකම්, තක්සේරු සහතික නිකුත්කිරීම


 

 

 • ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම
 • වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම
 • තක්සේරු වාර්ත් නිකුත් කිරීම

 


03. ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි යටතේ නිකුත්කරන සේවාවන්


 

 

 • තනි හා හවුල් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම
 • තනි හා හවුල් ව්‍යාපාර නාම සංශෝධන කිරීම

 

ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම

අරමුණු

වයස අවු 16 ඉක්මවා ඇති අයෙක් හට නීත්‍යානුකූලව ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා දීම

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

 • වයස අවු 16 ඉක්මවා ඇති අයෙක් වීම
 • ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙක් වීම

අවශ්‍ය ලිපිලේඛන

 • අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • උප්පැන්න සහතිකයේ හෝ අනුමාන වයස් සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපතක්
 • විදේශකයේදී උපත ලද්දකුනම් පුරවැසි සහතිකය
 • වර්ණ ඡායාරූප 5 (1 3/8”O 7/8”)
 • ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය
 • ස්වාමිපුරුෂයාගේ නම ලබා ගැනීම සඳහා විවාහ සහතිකය
 • බෞද්ධ භික්ෂූන්වහන්සේ නමක් නම් සාමනේර සහතිකය හෝ උපසම්පදා සහතිකය
 • හැඳුනුම්පතට රාජකාරී තනතුරු ඇතුලත් කල යුතු නම් සේවා සහතිකයක්
 • නැතිවූ හැඳුනුම්පතක් පිළිබඳව නම් පොලිසියේ කරන ලද පැමිණිල්ලේ මුල් පිටපතක්

සංශෝධන හැඳුනුම්පතක් නම් දැනට භාවිතා කරන හැඳුනුම්පත

 • මුද්දර (අවු 16,17 රු 3.00/=, අවු 17 ට වැඩි රු 13.00/=, සංශෝධන හා නැතිවූ රු 15.00/=)
 • විධිමත් දිවුරුම් ප්‍රකාශය මුද්දර සහිත ( අවශ්‍ය වන්නේ නම්)

 

 

ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම

අරමුණ

ඉල්ලුම්කරුගේ ආදායම් සහතික කිරීම

අවශ්‍ය සුදුසුකම

පිළිගත හැකි ආදායම් උපයන මාර්ගයක් තිබීම

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

 • ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය අනුව ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ආදායම් සනාථ කිරීමට අදාල ලේඛන

 

 

වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම

අරමුණ

 • පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් කරන නිශ්චල වත්කමක වටිනාකම සහතික කිරීම

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

 • ඉල්ලුම්කරු සතුව නිරවුල් නිශ්චල දේපලක් අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල තිබීම

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

 • වටිනාකම් සහතිකය ඉල්ලීම සම්බන්ධ ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • වටිනාකම් සහතිකය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන අදාල සියළුම ලිපි ලේඛන
 • ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය සහිත වාර්තාව
 • වටිනාකම් සහතිකය ඉල්ලුම් කරන දේපල පිළිබඳ ඔප්පුව
 • පි‍‍‍‍‍්‍ඹුරු පත
 • නීතීඥවරයෙකු හෝ නොතාරිස් වරයෙතු විසින් නිකුත් කරන ඉඩමේ අයිතිය සනාථ කරන හිමිකම් වාර්තාව
 • නීතීඥවරයෙකු හෝ නොතාරිස් වරයෙතු විසින් නිකුත් කරන ඉඩමේ අයිතිය සනාථ කරන හිමිකම් වාර්තාව

 

 

තක්සේරු වාර්තා නිකුත් කිරීම

අරමුණ

 • යම් පුද්ගලයෙකු සතු නිශ්චිත දේපලක වටිනාකම් තහවුරු කිරීම

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

 • අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් තොට්ඨාශය තුල පිහිටා ඇතියම් පුද්ගලයෙකු සතුව නිරවුල් නිශ්චල දේපලක් තිබීම
 • එම දේපල සඳහා තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස යම් නිලධාරියෙක් සේවය කරන ආයතනය විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

 • එම දේපල සඳහා තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස යම් නිලධාරියෙක් සේවය කරන ආයතනය විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම
 • දේපල අයිතිකරුගේ එකඟතාවය දැක්වෙන ලිපිය
 • නිශ්චිල දේපල සම්බ්ධව අදාල ග්‍රාම නිලධාරී විසින් සපයනු ලබන තක්සේරු වාර්තාව
 • එම දේපල පිළිබඳ ඔප්පුව
 • නීතීඥවරයෙකු හෝ නොතාරිස් වරයෙතු විසින් නිකුත් කරන ඉඩමේ අයිතිය සනාථ කරන හිමිකම් වාර්තාව
 • පිඹුර
 • නීතීඥවරයෙකු හෝ නොතාරිස් වරයෙතු විසින් නිකුත් කරන ඉඩමේ අයිතිය සනාථ කරන හිමිකම් වාර්තාව

 

 

තනි හා හවුල් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම

අරමුණ

 • ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම

සැ.යු. අප කොට්ඨාසය තුළ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම සදහා ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත යා යුතුය.

බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව,

අංක 512, නාවල පාර, කොස්වත්ත, රාජගිරිය.

දු.ක. - 011-2074690

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

 • කොට්ඨාශය තුල ක්‍රියාත්මක වන නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරයක් තිබීම
 • තාක්ෂණික පදනමක් අවශ්‍ය වන ව්‍යාපාරවල දී අදාල සුදුසුකම් සපුරා තිබීම

අවශ්‍ය ලිපිලේඛන

 • ඉල්ලීම් ලිපිය / නියමිත ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • ග්‍රාම නිලදාරීගේ වාර්තාව
 • සුදුසුකම් සනාථ කරන ලියවිලි
 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වාර්තාව
 • පරිසර නිලධාරී වාර්තාව
 • ඖෂධවේදී සහතිකය
 • අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සනාථ කරන ලියවිලි
 • ආරක්ෂක සේවය සඳහා පොලිස් වාර්තාව
 • ඒඒ ව්‍යාපාරික කටයුතු වල ස්වභාවය අනුව විශේෂ අවසර
 • ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ඔප්පු පිටපත් බදු ඔප්පු හෝ ස්ථානය හිමි පුද්ගලයා ග්‍රාම නිලධාරී ඉදිරියේදී කරනු ලබන අවසරය ලබා දීමේ ලිපිය

News & Events

09
අගෝ2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
අගෝ2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top