කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 437 247

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
 වයි.කේ.එස්.ජීවමාලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 112863057 [Ext : 102 +94 112863090
සී.බිමාලිකා නවරත්න මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 112863058 [Ext : 103]  
       
පී.ජී.සී.නදීකා මිය ගණකාධිකාරී +94 112863270 [Ext : 200]  
ආර්.එල්.සුනීතා මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 112883207[Ext : 203]  
  පරිපාලන නිලධාරී +94 112863071 [Ext : 104]  
එම්.අමරසිරි පෙරේරා මහතා පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 112 863508[Ext : 108]  
එච්.ආර්.එම්.සී.පුෂ්පකාන්ති මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 112 863056 [Ext : 301]  
       

News & Events

09
අගෝ2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
අගෝ2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top